මත Share
9NEWS 9 News
ග්රාහකයන්
123,000
වීඩියෝ අදහස්
97,636,268
වීඩියෝ ගණන
9485
වර්ගය
සිට Youtuber
2014
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

9NEWS YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

9NEWS
ග්රාහකයන්
123,000
වීඩියෝ අදහස්
97,636,268
වීඩියෝ ගණන
9485
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 2.15K - $ 12.9K
1,556
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
6,667
පසුගිය 30 දින
13,000
පසුගිය 90 දින
1,338,895
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
5,738,120
පසුගිය 30 දින
10,768,643
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
03.11.2020 Tue +1,721,436 $ 645 - $ 3.87K
25.10.2020 Sun +1,192,244 $ 447 - $ 2.68K
19.10.2020 Mon +2,078,199 $ 779 - $ 4.68K
11.10.2020 Sun +2,494,852 $ 935 - $ 5.61K
02.10.2020 Fri +1,033,581 $ 387 - $ 2.33K
23.09.2020 Wed +940,714 $ 352 - $ 2.12K
16.09.2020 Wed +1,307,617 $ 490 - $ 2.94K
05.09.2020 Sat +746,506 $ 279 - $ 1.68K
28.08.2020 Fri +636,856 $ 238 - $ 1.43K
22.08.2020 Sat +948,663 $ 355 - $ 2.13K
15.08.2020 Sat +1,096,836 $ 411 - $ 2.47K
05.08.2020 Wed +624,429 $ 234 - $ 1.4K
29.07.2020 Wed +745,321 $ 279 - $ 1.68K
20.07.2020 Mon +488,229 $ 183 - $ 1.1K