මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 35,100,000 26,565,554,408 637 Music 2013
2 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 17,000,000 16,279,476,749 1,236 Film & Animation 2013
3 eltreceeltrece 12,200,000 11,875,821,877 163,343 Entertainment 2014
4 Alejo IgoaAlejo Igoa 22,900,000 10,198,415,795 759 Comedy 2014
5 Rubén Tuesta oficialRubén Tuesta oficial 14,000,000 8,679,210,491 876 Comedy 2016
6 BizarrapBizarrap 19,800,000 7,252,839,515 81 Comedy 2017
7 LynaLyna 15,600,000 6,433,845,630 4,829 Gaming 2014
8 DrossRotzankDrossRotzank 22,900,000 5,982,352,528 1,581 Entertainment 2006
9 RobleisIUTURobleisIUTU 17,900,000 5,118,390,450 1,343 Entertainment 2013
10 TelefeTelefe 5,940,000 4,656,417,696 80,146 Entertainment 2012
11 TINITINI 8,450,000 4,448,850,909 136 People & Blogs 2016
12 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 5,400,000 3,760,808,068 126 Entertainment 2010
13 Mati SpanoMati Spano 7,430,000 3,568,457,129 1,091 Entertainment 2020
14 DukiDuki 6,820,000 2,827,474,475 116 Music 2017
15 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 5,210,000 2,722,085,521 797 Comedy 2020

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 3,510,000 2,656,555,440 63
2 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 1,700,000 1,627,947,674 123
3 eltreceeltrece 1,355,555 1,319,535,764 18,149
4 Alejo IgoaAlejo Igoa 2,544,444 1,133,157,310 84
5 Rubén Tuesta oficialRubén Tuesta oficial 2,000,000 1,239,887,213 125
6 BizarrapBizarrap 3,300,000 1,208,806,585 13
7 LynaLyna 1,733,333 714,871,736 536
8 DrossRotzankDrossRotzank 1,347,058 351,903,089 93
9 RobleisIUTURobleisIUTU 1,790,000 511,839,045 134
10 TelefeTelefe 540,000 423,310,699 7,286
11 TINITINI 1,207,142 635,550,129 19
12 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 415,384 289,292,928 9
13 Mati SpanoMati Spano 2,476,666 1,189,485,709 363
14 DukiDuki 1,136,666 471,245,745 19
15 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 1,736,666 907,361,840 265