මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 55,700,000 28,649,898,566 1,327 Music 2012
2 Turma da MônicaTurma da Mônica 13,700,000 9,568,703,788 883 Film & Animation 2012
3 Marília MendonçaMarília Mendonça 15,200,000 9,538,384,214 88 Music 2013
4 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 28,800,000 9,512,790,267 877 People & Blogs 2014
5 Felipe NetoFelipe Neto 36,200,000 9,009,740,074 2,181 Entertainment 2006
6 AuthenticGamesAuthenticGames 18,300,000 7,605,207,347 3,852 Gaming 2011
7 TotoykidsTotoykids 16,300,000 7,377,628,019 774 Film & Animation 2014
8 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 10,400,000 7,058,830,357 189 Music 2009
9 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 16,300,000 6,280,066,510 453 People & Blogs 2015
10 Porta dos FundosPorta dos Fundos 16,300,000 5,611,117,719 1,367 Entertainment 2012
11 Wesley SafadãoWesley Safadão 10,100,000 5,113,121,423 293 Music 2009
12 Jorge & Mateus OficialJorge & Mateus Oficial 9,730,000 4,954,356,939 240 Music 2008
13 Cia. Daniel SaboyaCia. Daniel Saboya 15,700,000 4,681,997,825 944 Music 2007
14 Você Sabia?Você Sabia? 31,600,000 4,254,133,641 1,011 Entertainment 2013
15 BrancoalaBrancoala 6,840,000 4,219,234,335 1,077 Entertainment 2008

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 6,962,500 3,581,237,320 165
2 Turma da MônicaTurma da Mônica 1,712,500 1,196,087,973 110
3 Marília MendonçaMarília Mendonça 2,171,428 1,362,626,316 12
4 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 4,800,000 1,585,465,044 146
5 Felipe NetoFelipe Neto 2,585,714 643,552,862 155
6 AuthenticGamesAuthenticGames 2,033,333 845,023,038 428
7 TotoykidsTotoykids 2,716,666 1,229,604,669 129
8 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 945,454 641,711,850 17
9 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 3,260,000 1,256,013,302 90
10 Porta dos FundosPorta dos Fundos 2,037,500 701,389,714 170
11 Wesley SafadãoWesley Safadão 918,181 464,829,220 26
12 Jorge & Mateus OficialJorge & Mateus Oficial 810,833 412,863,078 20
13 Cia. Daniel SaboyaCia. Daniel Saboya 1,207,692 360,153,678 72
14 Você Sabia?Você Sabia? 4,514,285 607,733,377 144
15 BrancoalaBrancoala 570,000 351,602,861 89

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්