මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 65,800,000 36,392,349,670 2,293 Music 2012
2 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 37,500,000 20,151,840,201 1,844 People & Blogs 2014
3 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 32,600,000 19,761,998,443 617 People & Blogs 2015
4 Marília MendonçaMarília Mendonça 24,600,000 16,142,954,601 110 Music 2013
5 Felipe NetoFelipe Neto 44,100,000 15,219,592,778 3,431 Entertainment 2006
6 Mundo BitaMundo Bita 10,300,000 12,969,439,315 165 Music 2011
7 Turma da MônicaTurma da Mônica 18,000,000 12,941,156,747 1,087 Film & Animation 2012
8 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 14,800,000 12,132,362,549 280 Music 2009
9 Robin Hood GamerRobin Hood Gamer 18,800,000 9,094,435,637 3,709 Entertainment 2014
10 AuthenticGamesAuthenticGames 20,200,000 8,840,506,035 4,590 Gaming 2011
11 Jorge & Mateus OficialJorge & Mateus Oficial 14,500,000 7,842,204,085 290 Music 2008
12 BrancoalaBrancoala 10,700,000 7,756,422,556 1,663 Entertainment 2008
13 Wesley SafadãoWesley Safadão 13,400,000 7,207,903,111 364 Music 2009
14 Porta dos FundosPorta dos Fundos 17,300,000 7,183,790,291 1,927 Entertainment 2012
15 Você Sabia?Você Sabia? 43,000,000 7,183,032,671 1,274 Entertainment 2013

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 6,580,000 3,639,234,967 229
2 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 4,687,500 2,518,980,025 230
3 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 4,657,142 2,823,142,634 88
4 Marília MendonçaMarília Mendonça 2,733,333 1,793,661,622 12
5 Felipe NetoFelipe Neto 2,756,250 951,224,548 214
6 Mundo BitaMundo Bita 936,363 1,179,039,937 15
7 Turma da MônicaTurma da Mônica 1,800,000 1,294,115,674 108
8 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 1,138,461 933,258,657 21
9 Robin Hood GamerRobin Hood Gamer 2,350,000 1,136,804,454 463
10 AuthenticGamesAuthenticGames 1,836,363 803,682,366 417
11 Jorge & Mateus OficialJorge & Mateus Oficial 1,035,714 560,157,434 20
12 BrancoalaBrancoala 764,285 554,030,182 118
13 Wesley SafadãoWesley Safadão 1,030,769 554,454,085 28
14 Porta dos FundosPorta dos Fundos 1,730,000 718,379,029 192
15 Você Sabia?Você Sabia? 4,777,777 798,114,741 141
Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL