මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 66,500,000 37,489,728,391 2,555 Music 2012
2 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 36,700,000 23,836,404,760 732 People & Blogs 2015
3 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 39,100,000 22,027,494,184 2,232 People & Blogs 2014
4 Marília MendonçaMarília Mendonça 25,900,000 18,375,569,252 126 Music 2013
5 Felipe NetoFelipe Neto 45,000,000 16,450,334,457 4,231 Entertainment 2006
6 Mundo BitaMundo Bita 12,300,000 16,337,095,799 229 Music 2011
7 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 15,500,000 14,355,247,086 323 Music 2009
8 Turma da MônicaTurma da Mônica 18,800,000 13,698,993,396 1,138 Film & Animation 2012
9 Spider SlackSpider Slack 22,700,000 13,098,144,765 828 Comedy 2020
10 EnaldinhoEnaldinho 28,000,000 11,153,475,576 3,539 Comedy 2012
11 Robin Hood GamerRobin Hood Gamer 20,000,000 10,293,449,761 3,995 Entertainment 2014
12 Jorge & Mateus OficialJorge & Mateus Oficial 14,800,000 8,936,655,362 318 Music 2008
13 AuthenticGamesAuthenticGames 20,100,000 8,912,368,138 4,919 Gaming 2011
14 BrancoalaBrancoala 11,900,000 8,864,274,125 1,871 Entertainment 2008
15 Wesley SafadãoWesley Safadão 13,700,000 8,057,387,643 431 Music 2009

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 6,045,454 3,408,157,126 232
2 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 4,587,500 2,979,550,595 91
3 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 4,344,444 2,447,499,353 248
4 Marília MendonçaMarília Mendonça 2,590,000 1,837,556,925 12
5 Felipe NetoFelipe Neto 2,647,058 967,666,732 248
6 Mundo BitaMundo Bita 1,025,000 1,361,424,649 19
7 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 1,107,142 1,025,374,791 23
8 Turma da MônicaTurma da Mônica 1,709,090 1,245,363,036 103
9 Spider SlackSpider Slack 7,566,666 4,366,048,255 276
10 EnaldinhoEnaldinho 2,545,454 1,013,952,325 321
11 Robin Hood GamerRobin Hood Gamer 2,222,222 1,143,716,640 443
12 Jorge & Mateus OficialJorge & Mateus Oficial 986,666 595,777,024 21
13 AuthenticGamesAuthenticGames 1,675,000 742,697,344 409
14 BrancoalaBrancoala 793,333 590,951,608 124
15 Wesley SafadãoWesley Safadão 978,571 575,527,688 30