මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 38,400,000 43,645,963,144 715 Education 2006
2 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 30,000,000 22,297,259,817 1,294 Education 2015
3 WatchMojo.comWatchMojo.com 25,100,000 16,260,537,150 24,378 Music 2007
4 Manchurek TripletsManchurek Triplets 7,710,000 8,552,014,111 2,051 Comedy 2020
5 Luke DavidsonLuke Davidson 10,800,000 8,503,658,649 871 Entertainment 2012
6 SIS vs BROSIS vs BRO 14,200,000 6,937,268,768 360 Entertainment 2016
7 Webs & Tiaras - Toy Monster CompilationsWebs & Tiaras - Toy Monster Compilations 7,199,399 6,724,125,833 62 Entertainment 2015
8 AzzyLandAzzyLand 13,400,000 6,384,955,165 1,730 Gaming 2015
9 Sidhu Moose WalaSidhu Moose Wala 20,500,000 5,958,076,656 113 Music 2017
10 Jeenie.WeenieJeenie.Weenie 6,860,000 5,641,578,052 674 Comedy 2011
11 Typical GamerTypical Gamer 13,400,000 4,242,762,842 4,247 Gaming 2008
12 Super Simple ABCsSuper Simple ABCs 4,610,000 4,169,132,431 222 Education 2013
13 Corey TongeCorey Tonge 7,080,000 4,103,170,267 697 Gaming 2014
14 FamousTubeFamilyFamousTubeFamily 5,710,000 4,030,156,900 1,096 People & Blogs 2016
15 Heidi and Zidane HZHtubeHeidi and Zidane HZHtube 12,400,000 4,006,633,609 763 Entertainment 2015

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 2,258,823 2,567,409,596 42
2 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 3,750,000 2,787,157,477 161
3 WatchMojo.comWatchMojo.com 1,568,750 1,016,283,571 1,523
4 Manchurek TripletsManchurek Triplets 2,570,000 2,850,671,370 683
5 Luke DavidsonLuke Davidson 981,818 773,059,877 79
6 SIS vs BROSIS vs BRO 2,028,571 991,038,395 51
7 Webs & Tiaras - Toy Monster CompilationsWebs & Tiaras - Toy Monster Compilations 899,924 840,515,729 7
8 AzzyLandAzzyLand 1,675,000 798,119,395 216
9 Sidhu Moose WalaSidhu Moose Wala 3,416,666 993,012,776 18
10 Jeenie.WeenieJeenie.Weenie 571,666 470,131,504 56
11 Typical GamerTypical Gamer 893,333 282,850,856 283
12 Super Simple ABCsSuper Simple ABCs 461,000 416,913,243 22
13 Corey TongeCorey Tonge 786,666 455,907,807 77
14 FamousTubeFamilyFamousTubeFamily 815,714 575,736,700 156
15 Heidi and Zidane HZHtubeHeidi and Zidane HZHtube 1,550,000 500,829,201 95

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්