මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 25,200,000 23,734,637,443 522 Education 2006
2 WatchMojo.comWatchMojo.com 23,000,000 13,992,207,161 18,860 Music 2007
3 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 18,200,000 11,937,931,301 1,004 Education 2015
4 Webs & Tiaras - Toy Monster CompilationsWebs & Tiaras - Toy Monster Compilations 7,199,399 6,724,125,833 62 Entertainment 2015
5 SIS vs BROSIS vs BRO 13,900,000 6,135,304,370 360 Entertainment 2016
6 AzzyLandAzzyLand 13,100,000 5,770,375,370 1,509 Gaming 2015
7 Typical GamerTypical Gamer 10,500,000 2,923,335,501 3,361 Gaming 2008
8 HZHtube Kids FunHZHtube Kids Fun 9,650,000 2,809,331,414 510 Entertainment 2015
9 GamerGirlGamerGirl 5,090,000 2,279,773,910 1,564 Gaming 2016
10 SAS-ASMRSAS-ASMR 8,950,000 2,265,989,966 1,153 Entertainment 2016
11 MostAmazingTop10MostAmazingTop10 6,640,000 2,224,886,938 4,169 Education 2014
12 FamousTubeKIDSFamousTubeKIDS 3,430,000 2,148,023,312 664 People & Blogs 2016
13 Super Simple ABCsSuper Simple ABCs 2,830,000 2,115,954,372 207 Education 2013
14 Princess Bánh BaoPrincess Bánh Bao 7,490,000 2,088,147,039 145 Entertainment 2016
15 GunVsGunGunVsGun 5,620,000 2,077,088,286 312 Entertainment 2010

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 1,800,000 1,695,331,245 37
2 WatchMojo.comWatchMojo.com 1,769,230 1,076,323,627 1,450
3 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 3,640,000 2,387,586,260 200
4 Webs & Tiaras - Toy Monster CompilationsWebs & Tiaras - Toy Monster Compilations 1,439,879 1,344,825,166 12
5 SIS vs BROSIS vs BRO 3,475,000 1,533,826,092 90
6 AzzyLandAzzyLand 2,620,000 1,154,075,074 301
7 Typical GamerTypical Gamer 875,000 243,611,291 280
8 HZHtube Kids FunHZHtube Kids Fun 1,930,000 561,866,282 102
9 GamerGirlGamerGirl 1,272,500 569,943,477 391
10 SAS-ASMRSAS-ASMR 2,237,500 566,497,491 288
11 MostAmazingTop10MostAmazingTop10 1,106,666 370,814,489 694
12 FamousTubeKIDSFamousTubeKIDS 857,500 537,005,828 166
13 Super Simple ABCsSuper Simple ABCs 404,285 302,279,196 29
14 Princess Bánh BaoPrincess Bánh Bao 1,872,500 522,036,759 36
15 GunVsGunGunVsGun 562,000 207,708,828 31

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්