මත Share
Dialog Axiata Dialog Axiata
ග්රාහකයන්
44,300
වීඩියෝ අදහස්
40,537,034
වීඩියෝ ගණන
1442
වර්ගය
සිට Youtuber
2009
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Dialog Axiata YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Dialog Axiata
ග්රාහකයන්
44,300
වීඩියෝ අදහස්
40,537,034
වීඩියෝ ගණන
1442
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 1.04K - $ 6.27K
389
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
1,667
පසුගිය 30 දින
2,600
පසුගිය 90 දින
650,114
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
2,786,200
පසුගිය 30 දින
4,000,800
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
06.11.2020 Fri +835,860 $ 313 - $ 1.88K
28.10.2020 Wed +674,275 $ 252 - $ 1.52K
22.10.2020 Thu +312,209 $ 117 - $ 702
14.10.2020 Wed +338,944 $ 127 - $ 762
07.10.2020 Wed +502,229 $ 188 - $ 1.13K
25.09.2020 Fri +505,707 $ 189 - $ 1.14K
19.09.2020 Sat +831,576 $ 311 - $ 1.87K
08.09.2020 Tue +1,216,589 $ 456 - $ 2.74K
31.08.2020 Mon +1,345,410 $ 504 - $ 3.03K
24.08.2020 Mon +1,051,674 $ 394 - $ 2.37K
17.08.2020 Mon +327,789 $ 122 - $ 737
10.08.2020 Mon +159,881 $ 59 - $ 359
01.08.2020 Sat +168,322 $ 63 - $ 378
24.07.2020 Fri +141,720 $ 53 - $ 318