මත Share
eDewcate Sinhala E Dewcate Sinhala
ග්රාහකයන්
203,000
වීඩියෝ අදහස්
91,739,753
වීඩියෝ ගණන
127
වර්ගය
සිට Youtuber
2016
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

eDewcate Sinhala YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

eDewcate Sinhala
ග්රාහකයන්
203,000
වීඩියෝ අදහස්
91,739,753
වීඩියෝ ගණන
127
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 1.42K - $ 8.5K
1,556
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
6,667
පසුගිය 30 දින
14,000
පසුගිය 90 දින
881,717
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
3,778,784
පසුගිය 30 දින
6,932,308
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
05.11.2020 Thu +1,133,635 $ 425 - $ 2.55K
27.10.2020 Tue +824,376 $ 309 - $ 1.85K
21.10.2020 Wed +1,018,225 $ 381 - $ 2.29K
13.10.2020 Tue +828,768 $ 310 - $ 1.86K
06.10.2020 Tue +1,212,953 $ 454 - $ 2.73K
24.09.2020 Thu +749,348 $ 281 - $ 1.69K
18.09.2020 Fri +1,165,003 $ 436 - $ 2.62K
08.09.2020 Tue +1,033,059 $ 387 - $ 2.32K
30.08.2020 Sun +648,757 $ 243 - $ 1.46K
24.08.2020 Mon +788,512 $ 295 - $ 1.77K
16.08.2020 Sun +688,525 $ 258 - $ 1.55K
09.08.2020 Sun +973,196 $ 364 - $ 2.19K
31.07.2020 Fri +799,938 $ 299 - $ 1.8K
23.07.2020 Thu +706,356 $ 264 - $ 1.59K