මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 ArkivaShqipArkivaShqip 3,420,000 5,162,577,012 7,900 Entertainment 2009
2 Kinder Spielzeug KanalKinder Spielzeug Kanal 8,440,000 3,101,887,949 575 Entertainment 2015
3 The Voice KidsThe Voice Kids 5,460,000 2,998,530,214 682 Entertainment 2013
4 PalutenPaluten 3,610,000 2,643,832,025 5,392 Gaming 2012
5 MySpassMySpass 2,110,000 2,568,535,049 5,566 Entertainment 2009
6 PietSmietPietSmiet 2,380,000 2,549,276,711 22,916 Entertainment 2007
7 Rammstein OfficialRammstein Official 4,650,000 2,390,671,136 122 Entertainment 2015
8 PromiflashPromiflash 1,400,000 2,337,913,755 17,438 Entertainment 2010
9 freekickerzfreekickerz 8,280,000 2,142,366,404 1,340 Sports 2010
10 GermanLetsPlayGermanLetsPlay 3,290,000 1,875,893,055 6,198 Gaming 2010
11 DomtendoDomtendo 1,190,000 1,666,609,341 8,579 Gaming 2007
12 xKito MusicxKito Music 2,430,000 1,634,940,891 1,433 Music 2006
13 BangerChannelBangerChannel 2,790,000 1,626,841,374 708 Entertainment 2010
14 rewinsiderewinside 3,050,000 1,617,876,157 4,087 Gaming 2013
15 ArazhulArazhul 1,860,000 1,503,840,294 2,165 Gaming 2012

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 ArkivaShqipArkivaShqip 310,909 469,325,182 718
2 Kinder Spielzeug KanalKinder Spielzeug Kanal 1,688,000 620,377,589 115
3 The Voice KidsThe Voice Kids 780,000 428,361,459 97
4 PalutenPaluten 451,250 330,479,003 674
5 MySpassMySpass 191,818 233,503,186 506
6 PietSmietPietSmiet 183,076 196,098,208 1,762
7 Rammstein OfficialRammstein Official 930,000 478,134,227 24
8 PromiflashPromiflash 140,000 233,791,375 1,743
9 freekickerzfreekickerz 828,000 214,236,640 134
10 GermanLetsPlayGermanLetsPlay 329,000 187,589,305 619
11 DomtendoDomtendo 91,538 128,200,718 659
12 xKito MusicxKito Music 173,571 116,781,492 102
13 BangerChannelBangerChannel 279,000 162,684,137 70
14 rewinsiderewinside 435,714 231,125,165 583
15 ArazhulArazhul 232,500 187,980,036 270

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්