මත Share
නිලය Youtuber ආදායම් ග්රාහකයන් ආදායම් / ග්රාහකයන් වීඩියෝ අදහස් වර්ගය ආරම්භ
1 T-SeriesT-Series $ 42.2M 219,000,000 $ 0.19 34,840,030,492 Music 2006
2 SET IndiaSET India $ 35.8M 136,000,000 $ 0.26 29,550,778,240 Shows 2006
3 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes $ 31.4M 138,000,000 $ 0.23 25,893,246,661 Education 2006
4 Justin BieberJustin Bieber $ 31M 69,300,000 $ 0.45 25,552,369,095 Music 2007
5 Sony SABSony SAB $ 29.1M 69,000,000 $ 0.42 23,986,161,742 Shows 2007
6 Taylor SwiftTaylor Swift $ 28.5M 46,700,000 $ 0.61 23,529,867,222 Music 2006
7 Katy PerryKaty Perry $ 27.3M 43,000,000 $ 0.63 22,504,841,421 Music 2008
8 ShakiraShakira $ 26.2M 36,600,000 $ 0.72 21,598,908,495 People & Blogs 2005
9 EminemMusicEminemMusic $ 24.9M 52,500,000 $ 0.47 20,499,428,458 Music 2007
10 J BalvinJ Balvin $ 24.1M 33,500,000 $ 0.72 19,839,364,644 Music 2011
11 Ariana GrandeAriana Grande $ 23.8M 51,500,000 $ 0.46 19,600,637,850 Music 2007
12 Maroon 5Maroon 5 $ 23.2M 35,900,000 $ 0.65 19,132,715,038 Music 2006
13 RihannaRihanna $ 22.8M 39,400,000 $ 0.58 18,778,459,273 Entertainment 2005
14 MalumaMaluma $ 21.9M 28,600,000 $ 0.76 18,022,544,602 Music 2018
15 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show $ 19.9M 96,900,000 $ 0.21 16,437,461,736 People & Blogs 2015
16 Like NastyaLike Nastya $ 19.8M 97,100,000 $ 0.2 16,362,828,871 People & Blogs 2016
17 Colors TVColors TV $ 19.8M 54,000,000 $ 0.37 16,360,228,436 Shows 2008
18 The WeekndThe Weeknd $ 18.8M 28,600,000 $ 0.66 15,541,997,129 Music 2011
19 Vlad and NikiVlad and Niki $ 18.4M 83,300,000 $ 0.22 15,155,203,516 Entertainment 2018
20 Enrique IglesiasEnrique Iglesias $ 17.8M 22,700,000 $ 0.79 14,721,535,905 Music 2007
21 Calvin HarrisCalvin Harris $ 16.9M 18,400,000 $ 0.92 13,975,201,162 Music 2007
22 Luis FonsiLuis Fonsi $ 16.8M 30,800,000 $ 0.55 13,876,081,469 Entertainment 2014
23 BeyoncéBeyoncé $ 16.8M 24,700,000 $ 0.68 13,819,605,053 Music 2005
24 LankyBoxLankyBox $ 16.2M 18,700,000 $ 0.86 13,322,570,992 Comedy 2016
25 Romeo SantosRomeo Santos $ 15.9M 19,200,000 $ 0.83 13,114,837,196 Music 2005
26 Chris BrownChris Brown $ 15.3M 23,200,000 $ 0.66 12,618,297,051 Music 2006
27 ImagineDragonsImagineDragons $ 15.3M 28,200,000 $ 0.54 12,582,684,064 Music 2009
28 Lady GagaLady Gaga $ 15.2M 21,700,000 $ 0.7 12,570,835,873 People & Blogs 2008
29 The ChainsmokersThe Chainsmokers $ 14.2M 22,200,000 $ 0.64 11,733,339,653 Music 2012
30 One DirectionOne Direction $ 14.1M 37,300,000 $ 0.38 11,638,593,880 Music 2010
31 Michael JacksonMichael Jackson $ 13.9M 25,500,000 $ 0.54 11,434,683,839 Music 2005
32 KAROL GKAROL G $ 13.7M 27,100,000 $ 0.5 11,269,523,253 Music 2013
33 AdeleAdele $ 13.6M 28,500,000 $ 0.48 11,211,561,271 Music 2008
34 WWEWWE $ 13.6M 89,200,000 $ 0.15 11,202,176,729 Sports 2007
35 Tsuriki ShowTsuriki Show $ 13.5M 11,400,000 $ 1.18 11,135,400,270 Entertainment 2019
36 DrakeDrake $ 13.3M 26,600,000 $ 0.5 10,950,807,101 Music 2009
37 SiaSia $ 13.2M 21,500,000 $ 0.61 10,881,394,201 Music 2007
38 Shawn MendesShawn Mendes $ 12.8M 29,400,000 $ 0.44 10,548,346,170 Music 2011
39 Selena GomezSelena Gomez $ 12.8M 30,800,000 $ 0.41 10,531,866,819 Film & Animation 2008
40 HAR PAL GEOHAR PAL GEO $ 12.5M 30,900,000 $ 0.4 10,307,060,961 Entertainment 2008
41 PitbullPitbull $ 12.3M 15,600,000 $ 0.79 10,178,280,501 Music 2006
42 Billie EilishBillie Eilish $ 11.9M 45,800,000 $ 0.26 9,845,128,670 Music 2013
43 Zee Music CompanyZee Music Company $ 11.6M 85,300,000 $ 0.14 9,571,729,939 Music 2014
44 Toys and ColorsToys and Colors $ 11.4M 36,300,000 $ 0.31 9,365,998,912 Entertainment 2016
45 Post MalonePost Malone $ 11.3M 23,900,000 $ 0.47 9,291,462,781 Music 2011
46 Los Ángeles AzulesLos Ángeles Azules $ 10.7M 8,130,000 $ 1.32 8,850,662,482 People & Blogs 2011
47 AviciiAvicii $ 10.7M 20,100,000 $ 0.53 8,844,111,988 Music 2009
48 MovieclipsMovieclips $ 10.6M 57,300,000 $ 0.19 8,748,288,229 Film & Animation 2006
49 Nicki MinajNicki Minaj $ 10.5M 24,400,000 $ 0.43 8,669,251,860 Music 2013
50 Black Eyed PeasBlack Eyed Peas $ 10.5M 11,300,000 $ 0.93 8,644,839,605 Music 2007
51 Jennifer LopezJennifer Lopez $ 10.4M 15,600,000 $ 0.66 8,544,996,030 Music 2005
52 Becky GBecky G $ 10.3M 20,300,000 $ 0.51 8,520,580,473 Music 2011
53 Sony PALSony PAL $ 10.1M 32,100,000 $ 0.31 8,333,748,140 Shows 2014
54 SAM SMITHSAM SMITH $ 9.83M 15,000,000 $ 0.66 8,110,633,149 Music 2012
55 ZEE5ZEE5 $ 9.79M 13,200,000 $ 0.74 8,075,434,051 Entertainment 2018
56 FutureFuture $ 9.46M 12,000,000 $ 0.79 7,799,745,991 Music 2011
57 Sebastián YatraSebastián Yatra $ 9.39M 17,300,000 $ 0.54 7,747,722,513 News & Politics 2013
58 BANGTANTVBANGTANTV $ 9.26M 68,800,000 $ 0.13 7,636,846,724 Music 2012
59 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs $ 8.96M 34,600,000 $ 0.26 7,386,426,450 Education 2006
60 Fifth HarmonyFifth Harmony $ 8.63M 14,300,000 $ 0.6 7,115,267,775 Music 2013
61 BLACKPINKBLACKPINK $ 8.49M 75,000,000 $ 0.11 6,998,091,740 People & Blogs 2016
62 Britney SpearsBritney Spears $ 8.45M 9,660,000 $ 0.87 6,967,957,045 Music 2005
63 Dan RhodesDan Rhodes $ 8.45M 13,100,000 $ 0.64 6,965,532,833 Entertainment 2015
64 Meghan TrainorMeghan Trainor $ 8.44M 12,300,000 $ 0.69 6,963,436,024 People & Blogs 2008
65 TIKTORIKITIKTORIKI $ 8.42M 4,090,000 $ 2.06 6,944,209,036 Comedy 2021
66 DJ SnakeDJ Snake $ 8.33M 23,100,000 $ 0.36 6,873,948,945 Music 2008
67 Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & StoriesPinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories $ 8.27M 58,600,000 $ 0.14 6,824,706,046 Education 2011
68 SSSniperWolfSSSniperWolf $ 8.26M 32,100,000 $ 0.26 6,815,349,557 Gaming 2013
69 El Reino InfantilEl Reino Infantil $ 8.22M 50,800,000 $ 0.16 6,778,617,070 Music 2011
70 P!NKP!NK $ 8.12M 11,500,000 $ 0.71 6,700,660,311 Music 2006
71 ReikReik $ 8.09M 9,380,000 $ 0.86 6,671,759,686 Music 2005
72 50 Cent50 Cent $ 8.06M 13,400,000 $ 0.6 6,650,067,923 Music 2007
73 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs $ 8.15M 57,000,000 $ 0.14 6,720,708,683 Education 2013
74 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs $ 8.03M 49,400,000 $ 0.16 6,621,146,960 Music 2014
75 AC/DCAC/DC $ 7.98M 9,150,000 $ 0.87 6,581,807,901 Music 2005
76 Little MixLittle Mix $ 7.95M 16,000,000 $ 0.5 6,554,407,970 Music 2011
77 HYBE LABELSHYBE LABELS $ 7.91M 67,100,000 $ 0.12 6,526,354,411 Music 2008
78 Bad BunnyBad Bunny $ 7.91M 41,400,000 $ 0.19 6,524,275,571 Music 2014
79 HaAshOficialHaAshOficial $ 7.9M 8,920,000 $ 0.89 6,514,981,922 Music 2008
80 FarrukoFarruko $ 7.88M 17,700,000 $ 0.45 6,501,407,642 Music 2009
81 Masha and The BearMasha and The Bear $ 7.86M 34,300,000 $ 0.23 6,484,656,813 Shows 2014
82 Mundo BitaMundo Bita $ 7.83M 10,300,000 $ 0.76 6,457,077,761 Music 2011
83 CNCOCNCO $ 7.83M 11,700,000 $ 0.67 6,453,772,968 Music 2015
84 Voot KidsVoot Kids $ 7.77M 38,000,000 $ 0.2 6,406,421,562 Entertainment 2016
85 Daddy YankeeDaddy Yankee $ 7.83M 36,600,000 $ 0.21 6,459,751,622 Music 2011
86 Travis ScottTravis Scott $ 7.75M 16,000,000 $ 0.48 6,394,786,965 Music 2013
87 Don OmarDon Omar $ 7.71M 9,210,000 $ 0.84 6,361,294,720 Music 2009
88 Tips OfficialTips Official $ 7.71M 51,900,000 $ 0.15 6,356,281,328 Music 2007
89 Anuel AAAnuel AA $ 7.64M 22,200,000 $ 0.34 6,299,502,843 Music 2016
90 OneRepublicOneRepublic $ 7.55M 9,880,000 $ 0.76 6,225,826,973 Music 2006
91 Matheus e KauanMatheus e Kauan $ 7.47M 10,500,000 $ 0.71 6,162,141,877 Music 2011
92 Ricky MartinRicky Martin $ 7.42M 6,560,000 $ 1.13 6,121,616,239 People & Blogs 2018
93 elliegouldingelliegoulding $ 7.41M 12,300,000 $ 0.6 6,108,171,021 Music 2007
94 Mariah CareyMariah Carey $ 7.38M 8,750,000 $ 0.84 6,085,259,423 Music 2006
95 Justin TimberlakeJustin Timberlake $ 7.35M 9,980,000 $ 0.74 6,058,704,713 Music 2006
96 netd müziknetd müzik $ 7.24M 22,600,000 $ 0.32 5,969,755,633 Music 2014
97 Jake FellmanJake Fellman $ 7.23M 13,100,000 $ 0.55 5,961,146,789 Entertainment 2012
98 A4A4 $ 7.14M 40,500,000 $ 0.18 5,889,932,149 Gaming 2014
99 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow $ 7.13M 10,000,000 $ 0.71 5,877,206,514 Comedy 2020
100 GR6 EXPLODEGR6 EXPLODE $ 7.11M 37,500,000 $ 0.19 5,861,837,023 Music 2014
101 Christian NodalChristian Nodal $ 7.1M 10,000,000 $ 0.71 5,856,739,225 People & Blogs 2017
102 ARY Digital HDARY Digital HD $ 7.08M 30,800,000 $ 0.23 5,841,444,002 Entertainment 2016
103 Demi LovatoDemi Lovato $ 6.99M 17,700,000 $ 0.4 5,767,625,349 Music 2008
104 Aditya MusicAditya Music $ 6.9M 25,700,000 $ 0.27 5,687,149,906 Music 2008
105 Julius DeinJulius Dein $ 6.82M 7,980,000 $ 0.85 5,626,189,916 Comedy 2014
106 Infobells - HindiInfobells - Hindi $ 6.83M 44,600,000 $ 0.15 5,633,426,147 Education 2014
107 Wave MusicWave Music $ 6.74M 52,800,000 $ 0.13 5,557,912,857 Music 2014
108 shfashfa $ 6.68M 35,600,000 $ 0.19 5,511,672,571 People & Blogs 2015
109 Camila CabelloCamila Cabello $ 6.57M 15,800,000 $ 0.42 5,417,831,689 Music 2015
110 Bon JoviBon Jovi $ 6.56M 6,960,000 $ 0.94 5,411,875,075 Music 2006
111 ZhongZhong $ 6.53M 12,600,000 $ 0.52 5,384,334,207 Entertainment 2015
112 Miley CyrusMiley Cyrus $ 6.47M 16,100,000 $ 0.4 5,334,184,672 Entertainment 2009
113 웃웃TwinsFromRussia웃웃TwinsFromRussia $ 6.46M 10,600,000 $ 0.61 5,330,092,463 People & Blogs 2011
114 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel $ 6.47M 27,800,000 $ 0.23 5,333,186,369 Film & Animation 2013
115 Vijay TelevisionVijay Television $ 6.39M 17,100,000 $ 0.37 5,269,584,581 Entertainment 2007
116 Mark RonsonMark Ronson $ 6.38M 6,510,000 $ 0.98 5,260,719,429 Film & Animation 2007
117 Wisin & YandelWisin & Yandel $ 6.3M 6,680,000 $ 0.94 5,192,923,601 People & Blogs 2018
118 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs $ 6.29M 27,300,000 $ 0.23 5,190,940,641 Education 2015
119 MrBeastMrBeast $ 6.27M 97,700,000 $ 0.06 5,175,051,462 Entertainment 2012
120 HUM TVHUM TV $ 6.27M 21,500,000 $ 0.29 5,169,237,162 Entertainment 2011
121 YRFYRF $ 6.26M 46,800,000 $ 0.13 5,159,073,898 Film & Animation 2006
122 FFUNTVFFUNTV $ 6.25M 10,800,000 $ 0.58 5,154,898,547 Gaming 2018
123 WisinWisin $ 6.24M 7,260,000 $ 0.86 5,144,106,943 People & Blogs 2018
124 Mv RyhanMv Ryhan $ 6.22M 7,840,000 $ 0.79 5,127,462,319 Entertainment 2020
125 A2 Motivation by {Arvind Arora}A2 Motivation by {Arvind Arora} $ 6.17M 13,800,000 $ 0.45 5,092,204,160 Entertainment 2017
126 Prince RoycePrince Royce $ 6.17M 9,790,000 $ 0.63 5,090,277,530 2018
127 KhalidKhalid $ 6.16M 9,100,000 $ 0.68 5,076,581,343 People & Blogs 2017
128 BabyBus - Kids Songs and CartoonsBabyBus - Kids Songs and Cartoons $ 6.24M 28,900,000 $ 0.22 5,143,238,440 Education 2016
129 CamiloCamilo $ 6.14M 15,100,000 $ 0.41 5,067,636,401 Music 2010
130 Kanye WestKanye West $ 6.07M 8,410,000 $ 0.72 5,010,003,672 People & Blogs 2006
131 Colors RishteyColors Rishtey $ 6.03M 10,700,000 $ 0.56 4,977,024,477 Entertainment 2013
132 Avril LavigneAvril Lavigne $ 6.02M 11,800,000 $ 0.51 4,961,332,358 Music 2005
133 Jessie JJessie J $ 6.01M 10,300,000 $ 0.58 4,959,791,947 Music 2007
134 Sun TVSun TV $ 6M 18,200,000 $ 0.33 4,948,497,669 People & Blogs 2016
135 Marc AnthonyMarc Anthony $ 5.98M 6,400,000 $ 0.94 4,935,329,318 Music 2005
136 AsianetAsianet $ 5.92M 7,860,000 $ 0.75 4,878,409,505 Entertainment 2008
137 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids $ 5.85M 26,000,000 $ 0.23 4,825,116,778 Education 2016
138 SMOLSMOL $ 5.84M 11,300,000 $ 0.52 4,820,570,552 People & Blogs 2021
139 Dhar MannDhar Mann $ 5.84M 15,900,000 $ 0.37 4,813,611,318 People & Blogs 2018
140 Topper GuildTopper Guild $ 5.8M 7,500,000 $ 0.77 4,786,045,587 Comedy 2014
141 Lil Baby Official 4PFLil Baby Official 4PF $ 5.78M 7,280,000 $ 0.79 4,764,402,538 Entertainment 2017
142 ZutiGangZutiGang $ 5.75M 7,400,000 $ 0.78 4,745,948,035 People & Blogs 2021
143 AkonAkon $ 5.75M 11,400,000 $ 0.5 4,741,972,735 Music 2005
144 G-EazyG-Eazy $ 5.64M 8,310,000 $ 0.68 4,649,300,190 Music 2009
145 ThaliaThalia $ 5.63M 7,110,000 $ 0.79 4,644,638,648 Music 2005
146 AphmauAphmau $ 5.6M 13,600,000 $ 0.41 4,615,241,379 Gaming 2012
147 PowerKidsPowerKids $ 5.59M 27,300,000 $ 0.2 4,606,608,787 Film & Animation 2014
148 vicentefernandez®vicentefernandez® $ 5.58M 5,840,000 $ 0.95 4,598,000,557 Music 2006
149 T-Series Bhakti SagarT-Series Bhakti Sagar $ 5.56M 51,400,000 $ 0.11 4,586,692,711 Music 2011
150 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón $ 5.53M 31,200,000 $ 0.18 4,562,312,843 Music 2013
151 Sony Music IndiaSony Music India $ 5.51M 51,600,000 $ 0.11 4,546,590,968 Music 2009
152 Carlos VivesCarlos Vives $ 5.5M 5,590,000 $ 0.98 4,538,806,384 Music 2012
153 Wolfoo ChannelWolfoo Channel $ 5.46M 12,300,000 $ 0.44 4,505,025,865 2019
154 Romina GafurRomina Gafur $ 5.45M 3,410,000 $ 1.6 4,492,151,591 Entertainment 2015
155 Lil WayneLil Wayne $ 5.41M 11,200,000 $ 0.48 4,458,742,000 Music 2013
156 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment $ 5.39M 40,000,000 $ 0.13 4,444,896,544 People & Blogs 2008
157 Ryan's WorldRyan's World $ 5.38M 32,700,000 $ 0.16 4,439,608,339 Entertainment 2015
158 TygaTyga $ 5.36M 10,900,000 $ 0.49 4,424,358,632 Music 2009
159 Bounce Patrol - Kids SongsBounce Patrol - Kids Songs $ 5.43M 26,200,000 $ 0.21 4,479,866,787 Music 2013
160 НТВНТВ $ 5.36M 14,900,000 $ 0.36 4,417,195,929 People & Blogs 2008
161 Dushyant kukrejaDushyant kukreja $ 5.31M 14,900,000 $ 0.36 4,382,940,114 Entertainment 2015
162 Maria Clara & JPMaria Clara & JP $ 5.29M 32,700,000 $ 0.16 4,366,498,236 People & Blogs 2015
163 shfa2 - شفاshfa2 - شفا $ 5.29M 35,500,000 $ 0.15 4,360,380,781 People & Blogs 2017
164 SonyMusicIndiaVEVOSonyMusicIndiaVEVO $ 5.27M 42,200,000 $ 0.12 4,344,313,133 Music 2009
165 MoniLinaMoniLina $ 5.25M 6,600,000 $ 0.8 4,332,972,538 Comedy 2021
166 The BeatlesThe Beatles $ 5.23M 6,740,000 $ 0.78 4,314,968,579 Music 2005
167 Lana Del ReyLana Del Rey $ 5.23M 11,800,000 $ 0.44 4,312,920,412 Music 2011
168 Ed SheeranEd Sheeran $ 5.13M 52,000,000 $ 0.1 4,227,121,464 Music 2006
169 zaynzayn $ 5.12M 14,900,000 $ 0.34 4,225,258,149 Music 2016
170 Ch3ThailandCh3Thailand $ 5.12M 31,300,000 $ 0.16 4,221,758,092 Entertainment 2014
171 7clouds7clouds $ 5.11M 16,300,000 $ 0.31 4,216,847,208 Music 2013
172 dednahypedednahype $ 5.09M 8,020,000 $ 0.64 4,200,988,966 Comedy 2020
173 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim $ 5.05M 14,200,000 $ 0.36 4,166,208,746 Film & Animation 2013
174 Ajay SharmaAjay Sharma $ 5.01M 11,400,000 $ 0.44 4,133,756,887 Entertainment 2012
175 GIMSGIMS $ 4.97M 10,500,000 $ 0.47 4,099,898,573 Music 2017
176 Like Nastya AELike Nastya AE $ 4.96M 21,800,000 $ 0.23 4,088,146,153 Entertainment 2018
177 Lil Nas XLil Nas X $ 4.93M 18,400,000 $ 0.27 4,068,660,923 Music 2018
178 one31one31 $ 4.93M 34,100,000 $ 0.14 4,062,080,031 Entertainment 2013
179 Bollywood ClassicsBollywood Classics $ 4.89M 30,100,000 $ 0.16 4,029,145,388 Music 2012
180 DisneyMusicVEVODisneyMusicVEVO $ 4.87M 29,600,000 $ 0.16 4,018,796,644 Music 2010
181 HalseyHalsey $ 4.86M 11,500,000 $ 0.42 4,008,508,565 Music 2014
182 Marco Antonio SolísMarco Antonio Solís $ 4.84M 6,420,000 $ 0.75 3,995,816,611 Entertainment 2013
183 Rae SremmurdRae Sremmurd $ 4.84M 8,260,000 $ 0.59 3,989,371,625 Entertainment 2013
184 خليجيةخليجية $ 4.82M 8,790,000 $ 0.55 3,974,196,806 Entertainment 2011
185 KygoMusicKygoMusic $ 4.79M 6,490,000 $ 0.74 3,950,663,218 Music 2012
186 Doja CatDoja Cat $ 4.75M 10,800,000 $ 0.44 3,919,636,670 Music 2018
187 etvteluguindiaetvteluguindia $ 4.69M 17,100,000 $ 0.27 3,872,142,854 Entertainment 2010
188 Cam CaseyCam Casey $ 4.68M 5,530,000 $ 0.85 3,861,556,047 People & Blogs 2017
189 Alejandro FernándezAlejandro Fernández $ 4.67M 3,870,000 $ 1.21 3,849,502,672 Music 2006
190 Chynoy NachoChynoy Nacho $ 4.66M 4,740,000 $ 0.98 3,840,291,998 Music 2010
191 System Of A DownSystem Of A Down $ 4.65M 6,110,000 $ 0.76 3,838,164,624 Gaming 2005
192 Jkk EntertainmentJkk Entertainment $ 4.65M 35,300,000 $ 0.13 3,832,954,527 Comedy 2017
193 Speed RecordsSpeed Records $ 4.64M 40,600,000 $ 0.11 3,825,252,088 Music 2012
194 Vlad và NikitaVlad và Nikita $ 4.62M 25,100,000 $ 0.18 3,807,112,729 2018
195 5-Minute Crafts Recycle5-Minute Crafts Recycle $ 4.58M 13,200,000 $ 0.35 3,773,357,125 People & Blogs 2019
196 Маша и МедведьМаша и Медведь $ 4.57M 38,300,000 $ 0.12 3,772,491,250 Film & Animation 2011
197 SMTOWNSMTOWN $ 4.57M 30,600,000 $ 0.15 3,771,763,737 Music 2006
198 Backstreet BoysBackstreet Boys $ 4.55M 6,040,000 $ 0.75 3,753,736,756 Entertainment 2009
199 Iggy AzaleaIggy Azalea $ 4.52M 8,120,000 $ 0.56 3,724,943,911 2018
200 Shemaroo Filmi GaaneShemaroo Filmi Gaane $ 4.54M 60,700,000 $ 0.07 3,743,735,108 Music 2010
201 व्लाद और निकिताव्लाद और निकिता $ 4.46M 25,500,000 $ 0.17 3,674,667,821 2018
202 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv $ 4.45M 27,800,000 $ 0.16 3,671,283,675 Entertainment 2008
203 Migos ATLMigos ATL $ 4.44M 12,000,000 $ 0.37 3,658,174,079 Music 2012
204 MikecrackMikecrack $ 4.42M 32,000,000 $ 0.14 3,649,483,511 Gaming 2015
205 LIV CrimeLIV Crime $ 4.45M 13,500,000 $ 0.33 3,671,519,490 People & Blogs 2020
206 WorkpointOfficialWorkpointOfficial $ 4.4M 36,700,000 $ 0.12 3,630,585,865 Entertainment 2012
207 Rauw AlejandroRauw Alejandro $ 4.38M 11,600,000 $ 0.38 3,608,697,849 Music 2014
208 CookieSwirlCCookieSwirlC $ 4.37M 18,000,000 $ 0.24 3,604,408,276 Entertainment 2013
209 Like Nastya PRTLike Nastya PRT $ 4.37M 20,600,000 $ 0.21 3,604,147,374 Entertainment 2019
210 Saregama MusicSaregama Music $ 4.37M 29,100,000 $ 0.15 3,602,109,543 Entertainment 2013
211 infobells - Tamilinfobells - Tamil $ 4.34M 26,700,000 $ 0.16 3,575,538,838 Education 2014
212 CS Bisht VinesCS Bisht Vines $ 4.3M 9,760,000 $ 0.44 3,543,180,249 Film & Animation 2017
213 Klem FamilyKlem Family $ 4.23M 3,050,000 $ 1.39 3,490,902,458 Entertainment 2014
214 MoratMorat $ 4.22M 6,010,000 $ 0.7 3,484,510,899 Music 2017
215 Like Nastya VNMLike Nastya VNM $ 4.21M 14,300,000 $ 0.29 3,470,699,426 Entertainment 2019
216 Like Nastya ESPLike Nastya ESP $ 4.21M 33,200,000 $ 0.13 3,468,084,287 Entertainment 2017
217 JYP EntertainmentJYP Entertainment $ 4.16M 24,800,000 $ 0.17 3,430,273,845 Music 2008
218 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON $ 4.16M 37,500,000 $ 0.11 3,429,401,163 People & Blogs 2014
219 John LegendJohn Legend $ 4.15M 7,310,000 $ 0.57 3,420,936,158 Music 2006
220 GMANetworkGMANetwork $ 4.14M 27,200,000 $ 0.15 3,416,859,820 Entertainment 2006
221 Christina AguileraChristina Aguilera $ 4.14M 5,250,000 $ 0.79 3,410,363,165 Music 2006
222 Harry StylesHarry Styles $ 4.13M 13,100,000 $ 0.32 3,404,094,976 People & Blogs 2017
223 Silvestre DangondSilvestre Dangond $ 4.08M 5,510,000 $ 0.74 3,361,782,147 Music 2008
224 Tarang TVTarang TV $ 4.07M 6,380,000 $ 0.64 3,356,352,829 Entertainment 2012
225 OzunaOzuna $ 4.06M 35,100,000 $ 0.12 3,352,525,794 Music 2016
226 ChayanneChayanne $ 4.06M 4,470,000 $ 0.91 3,350,544,939 Music 2006
227 Banda Los RecoditosBanda Los Recoditos $ 4.06M 3,560,000 $ 1.14 3,349,070,170 Entertainment 2011
228 Austin SprinzAustin Sprinz $ 4.05M 3,110,000 $ 1.3 3,336,667,485 Entertainment 2017
229 XXXTENTACIONXXXTENTACION $ 4.04M 37,300,000 $ 0.11 3,330,385,135 Music 2015
230 Worldwide Records BhojpuriWorldwide Records Bhojpuri $ 4.01M 28,000,000 $ 0.14 3,306,105,272 Music 2012
231 PANDA BOIPANDA BOI $ 3.99M 8,750,000 $ 0.46 3,290,091,181 Entertainment 2020
232 TRT Originals UrduTRT Originals Urdu $ 3.99M 18,500,000 $ 0.22 3,287,598,203 Entertainment 2020
233 LittleGloveLittleGlove $ 3.96M 5,450,000 $ 0.73 3,263,170,921 People & Blogs 2020
234 ShemarooShemaroo $ 4M 38,100,000 $ 0.1 3,294,961,045 Entertainment 2007
235 CelineDionCelineDion $ 3.94M 6,490,000 $ 0.61 3,251,227,035 Music 2007
236 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs $ 3.94M 39,200,000 $ 0.1 3,249,032,865 Education 2011
237 Inside EditionInside Edition $ 3.94M 10,800,000 $ 0.36 3,246,207,557 News & Politics 2012
238 imkavyimkavy $ 3.93M 4,920,000 $ 0.8 3,238,389,670 People & Blogs 2015
239 Come Play With MeCome Play With Me $ 3.88M 12,000,000 $ 0.32 3,197,589,894 Entertainment 2014
240 Bruno MarsBruno Mars $ 3.87M 35,100,000 $ 0.11 3,189,374,077 Music 2006
241 Plan BPlan B $ 3.88M 5,320,000 $ 0.73 3,196,585,762 Music 2015
242 NFrealmusicNFrealmusic $ 3.84M 8,410,000 $ 0.46 3,164,044,971 Music 2014
243 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah $ 3.83M 13,600,000 $ 0.28 3,161,896,247 Entertainment 2014
244 ROSALÍAROSALÍA $ 3.82M 9,170,000 $ 0.42 3,151,350,881 People & Blogs 2011
245 Simone e SimariaSimone e Simaria $ 3.8M 11,200,000 $ 0.34 3,137,425,454 Music 2012
246 JhayCortezJhayCortez $ 3.79M 4,550,000 $ 0.83 3,124,033,592 Music 2012
247 Sesame StreetSesame Street $ 3.79M 22,900,000 $ 0.17 3,122,842,906 Entertainment 2006
248 YandelYandel $ 3.78M 5,330,000 $ 0.71 3,114,110,195 Music 2013
249 La Arrolladora Banda El LimónLa Arrolladora Banda El Limón $ 3.77M 3,730,000 $ 1.01 3,113,398,534 Music 2011
250 Manchurek TripletsManchurek Triplets $ 3.76M 4,910,000 $ 0.77 3,101,695,795 Comedy 2020
251 Sony AATHSony AATH $ 3.78M 15,600,000 $ 0.24 3,114,143,171 Shows 2013
252 Jamuna TVJamuna TV $ 3.74M 11,400,000 $ 0.33 3,081,408,356 News & Politics 2017
253 James ArthurJames Arthur $ 3.73M 6,530,000 $ 0.57 3,077,431,218 Music 2015
254 Star MaaStar Maa $ 3.73M 6,240,000 $ 0.6 3,076,610,272 Shows 2006
255 Nick Jr.Nick Jr. $ 3.73M 24,800,000 $ 0.15 3,075,229,267 Film & Animation 2012
256 Pedro CapóPedro Capó $ 3.73M 6,650,000 $ 0.56 3,074,760,106 Music 2005
257 SOMOY TVSOMOY TV $ 3.72M 15,900,000 $ 0.23 3,069,594,064 News & Politics 2015
258 StarPlusStarPlus $ 3.71M 19,800,000 $ 0.19 3,063,528,123 Entertainment 2006
259 Ricardo ArjonaRicardo Arjona $ 3.71M 6,360,000 $ 0.58 3,057,955,828 Music 2010
260 EvanescenceEvanescence $ 3.71M 6,330,000 $ 0.59 3,057,047,155 Music 2006
261 TIKTOMIKITIKTOMIKI $ 3.7M 2,210,000 $ 1.68 3,054,845,554 Entertainment 2019
262 Goldmines Gaane Sune AnsuneGoldmines Gaane Sune Ansune $ 3.7M 33,700,000 $ 0.11 3,054,811,715 Music 2015
263 Sun BanglaSun Bangla $ 3.7M 7,160,000 $ 0.52 3,048,537,056 Entertainment 2018
264 invictorinvictor $ 3.68M 17,600,000 $ 0.21 3,038,736,005 Gaming 2013
265 Carlos RiveraCarlos Rivera $ 3.68M 4,680,000 $ 0.79 3,037,204,718 Music 2008
266 Jeevan AkawaJeevan Akawa $ 3.68M 7,510,000 $ 0.49 3,037,004,648 2014
267 Mon LaferteMon Laferte $ 3.68M 5,270,000 $ 0.7 3,034,593,327 Music 2011
268 Like Nastya StoriesLike Nastya Stories $ 3.67M 12,600,000 $ 0.29 3,026,831,907 Entertainment 2019
269 The One ShuThe One Shu $ 3.67M 3,820,000 $ 0.96 3,025,661,347 People & Blogs 2011
270 Jojo SimJojo Sim $ 3.66M 5,060,000 $ 0.72 3,016,294,901 Entertainment 2013
271 GoldminesGoldmines $ 3.65M 71,800,000 $ 0.05 3,012,265,994 Film & Animation 2012
272 Alicia KeysAlicia Keys $ 3.63M 5,920,000 $ 0.61 2,994,088,484 Music 2006
273 Wow KidzWow Kidz $ 3.61M 27,500,000 $ 0.13 2,980,366,746 Film & Animation 2015
274 POP SMOKEPOP SMOKE $ 3.6M 7,670,000 $ 0.47 2,972,743,373 Music 2018
275 German SpideyGerman Spidey $ 3.6M 5,950,000 $ 0.6 2,964,959,409 Comedy 2021
276 Zadruga OfficialZadruga Official $ 3.58M 2,000,000 $ 1.79 2,951,268,439 Entertainment 2018
277 Danny FittDanny Fitt $ 3.57M 9,890,000 $ 0.36 2,944,525,130 People & Blogs 2016
278 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama $ 3.57M 13,400,000 $ 0.27 2,942,021,911 Entertainment 2011
279 Fox NewsFox News $ 3.55M 9,630,000 $ 0.37 2,929,180,570 News & Politics 2006
280 YuridiaYuridia $ 3.55M 2,810,000 $ 1.26 2,925,109,277 Music 2008
281 Andre se hace GamerAndre se hace Gamer $ 3.54M 6,470,000 $ 0.55 2,919,434,390 Entertainment 2014
282 Mnet K-POPMnet K-POP $ 3.54M 19,700,000 $ 0.18 2,918,019,204 Entertainment 2006
283 Machine Gun KellyMachine Gun Kelly $ 3.52M 8,450,000 $ 0.42 2,905,276,602 Music 2006
284 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action $ 3.51M 23,500,000 $ 0.15 2,894,739,844 News & Politics 2016
285 T-Series Apna PunjabT-Series Apna Punjab $ 3.5M 32,000,000 $ 0.11 2,884,457,896 Music 2011
286 French MontanaFrench Montana $ 3.5M 5,090,000 $ 0.69 2,883,870,296 Music 2011
287 Junya.じゅんやJunya.じゅんや $ 3.49M 16,300,000 $ 0.21 2,882,039,182 Entertainment 2020
288 Sourav Joshi VlogsSourav Joshi Vlogs $ 3.49M 15,800,000 $ 0.22 2,875,588,770 People & Blogs 2019
289 Tv9 KannadaTv9 Kannada $ 3.48M 0 $ 0 2,867,050,080 News & Politics 2010
290 Techno GamerzTechno Gamerz $ 3.46M 27,400,000 $ 0.13 2,855,361,324 Gaming 2017
291 SportsNationSportsNation $ 3.45M 5,500,000 $ 0.63 2,847,713,856 Sports 2009
292 Galinha PintadinhaGalinha Pintadinha $ 3.45M 30,500,000 $ 0.11 2,844,231,603 Film & Animation 2006
293 Fall Out BoyFall Out Boy $ 3.45M 5,570,000 $ 0.62 2,844,128,422 Music 2005
294 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS $ 3.45M 4,970,000 $ 0.69 2,842,148,865 Entertainment 2021
295 Cali Y El DandeeCali Y El Dandee $ 3.43M 4,250,000 $ 0.81 2,825,937,388 People & Blogs 2018
296 PentatonixVEVOPentatonixVEVO $ 3.42M 75,600 $ 45.3 2,823,048,123 Music 2011
297 REACTREACT $ 3.42M 20,100,000 $ 0.17 2,817,353,658 Entertainment 2007
298 SonyMusicSouthVEVOSonyMusicSouthVEVO $ 3.41M 16,100,000 $ 0.21 2,812,930,206 Music 2014
299 Daniel LaBelleDaniel LaBelle $ 3.41M 12,500,000 $ 0.27 2,812,015,465 Comedy 2009
300 Ne-YoNe-Yo $ 3.41M 4,480,000 $ 0.76 2,810,334,672 People & Blogs 2014
301 CamilaCamila $ 3.4M 3,850,000 $ 0.88 2,801,784,335 Music 2005
302 Daft PunkDaft Punk $ 3.39M 5,480,000 $ 0.62 2,795,297,796 Music 2007
303 DisneyChannelUKDisneyChannelUK $ 3.38M 12,300,000 $ 0.27 2,786,839,536 Music 2007
304 Animals HomeAnimals Home $ 3.38M 0 $ 0 2,786,660,948 Pets & Animals 2020
305 Polimer NewsPolimer News $ 3.38M 7,840,000 $ 0.43 2,783,763,845 News & Politics 2014
306 YoungBoy Never Broke AgainYoungBoy Never Broke Again $ 3.37M 11,300,000 $ 0.3 2,777,077,968 Entertainment 2015
307 SSundeeSSundee $ 3.36M 20,800,000 $ 0.16 2,774,619,053 Gaming 2009
308 mmoshayammoshaya $ 3.36M 21,900,000 $ 0.15 2,767,607,017 People & Blogs 2010
309 ckan98ckan98 $ 3.34M 7,490,000 $ 0.45 2,755,682,151 Music 2008
310 Desi Music FactoryDesi Music Factory $ 3.33M 32,700,000 $ 0.1 2,747,691,039 Music 2014
311 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL $ 3.32M 23,000,000 $ 0.14 2,738,743,326 Entertainment 2014
312 RotanaRotana $ 3.32M 19,700,000 $ 0.17 2,734,200,758 Music 2012
313 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak $ 3.38M 17,800,000 $ 0.19 2,786,714,325 Education 2019
314 AnthonySenpaiAnthonySenpai $ 3.3M 3,360,000 $ 0.98 2,725,538,235 Gaming 2020
315 Gaurav arora VlogsGaurav arora Vlogs $ 3.28M 3,830,000 $ 0.86 2,708,358,879 Entertainment 2015
316 1theK (원더케이)1theK (원더케이) $ 3.28M 24,100,000 $ 0.14 2,706,519,972 Music 2011
317 TINITINI $ 3.28M 7,530,000 $ 0.44 2,702,189,470 People & Blogs 2016
318 Awez DarbarAwez Darbar $ 3.27M 8,430,000 $ 0.39 2,693,630,924 Entertainment 2014
319 The Beverly HallsThe Beverly Halls $ 3.27M 4,330,000 $ 0.75 2,693,311,653 Entertainment 2014
320 Dental DigestDental Digest $ 3.25M 8,960,000 $ 0.36 2,684,238,610 People & Blogs 2020
321 ZeddZedd $ 3.25M 6,100,000 $ 0.53 2,683,445,406 Music 2010
322 Crazy XYZCrazy XYZ $ 3.25M 21,800,000 $ 0.15 2,681,265,075 Entertainment 2017
323 BugworkoutBugworkout $ 3.25M 2,990,000 $ 1.09 2,679,777,687 People & Blogs 2021
324 MAGIC!MAGIC! $ 3.25M 3,780,000 $ 0.86 2,677,908,836 Music 2013
325 Blippi - Educational Videos for KidsBlippi - Educational Videos for Kids $ 3.24M 15,800,000 $ 0.21 2,674,365,090 Education 2014
326 NachoNacho $ 3.24M 5,670,000 $ 0.57 2,668,663,367 People & Blogs 2018
327 हिंदी - Genevieve's Playhouseहिंदी - Genevieve's Playhouse $ 3.23M 16,500,000 $ 0.2 2,664,470,031 Education 2018
328 Gente De ZonaGente De Zona $ 3.23M 2,960,000 $ 1.09 2,663,071,298 People & Blogs 2015
329 Masha y el OsoMasha y el Oso $ 3.22M 23,800,000 $ 0.14 2,652,235,078 Film & Animation 2016
330 Donald GloverDonald Glover $ 3.21M 6,050,000 $ 0.53 2,650,787,291 Music 2013
331 5-Minute Crafts5-Minute Crafts $ 3.2M 77,000,000 $ 0.04 2,639,631,114 Howto & Style 2016
332 TheWeekndVEVOTheWeekndVEVO $ 3.2M 10,600,000 $ 0.3 2,638,661,196 Music 2011
333 Binge Society Binge Society $ 3.2M 5,570,000 $ 0.57 2,635,438,697 Entertainment 2019
334 Gusttavo Lima OficialGusttavo Lima Oficial $ 3.19M 19,100,000 $ 0.17 2,633,525,974 Music 2010
335 LEGOLEGO $ 3.18M 14,700,000 $ 0.22 2,625,498,327 Entertainment 2005
336 Zara LarssonZara Larsson $ 3.18M 6,600,000 $ 0.48 2,624,008,635 Music 2012
337 Bruno e MarroneBruno e Marrone $ 3.18M 5,700,000 $ 0.56 2,619,770,476 Music 2006
338 TikToManiaTikToMania $ 3.17M 1,590,000 $ 1.99 2,610,421,565 Entertainment 2021
339 Dua LipaDua Lipa $ 3.15M 20,800,000 $ 0.15 2,598,436,246 Music 2011
340 Tool_TipsTool_Tips $ 3.15M 4,160,000 $ 0.76 2,598,128,601 People & Blogs 2020
341 infobells - Teluguinfobells - Telugu $ 3.17M 26,100,000 $ 0.12 2,615,450,635 Education 2014
342 FGTeeVFGTeeV $ 3.14M 20,700,000 $ 0.15 2,588,778,672 Gaming 2013
343 GMA Public AffairsGMA Public Affairs $ 3.14M 19,100,000 $ 0.16 2,587,797,136 Entertainment 2009
344 ZoéZoé $ 3.13M 2,840,000 $ 1.1 2,583,103,890 Music 2011
345 Luke CombsLuke Combs $ 3.12M 2,770,000 $ 1.13 2,571,468,333 Music 2011
346 Marília MendonçaMarília Mendonça $ 3.11M 24,600,000 $ 0.13 2,569,067,871 Music 2013
347 BabyBus - Canciones Infantiles & CuentosBabyBus - Canciones Infantiles & Cuentos $ 3.15M 20,900,000 $ 0.15 2,597,574,153 Education 2018
348 KarolGVEVOKarolGVEVO $ 3.09M 3,690,000 $ 0.84 2,551,636,756 Music 2016
349 Pari's LifestylePari's Lifestyle $ 3.09M 11,000,000 $ 0.28 2,547,501,509 People & Blogs 2018
350 CiaraCiara $ 3.09M 5,220,000 $ 0.59 2,546,470,617 Music 2007
351 Dilsinho OficialDilsinho Oficial $ 3.08M 4,950,000 $ 0.62 2,540,089,018 Music 2012
352 Talking TomTalking Tom $ 3.06M 27,800,000 $ 0.11 2,526,639,201 Comedy 2010
353 Robin Hood GamerRobin Hood Gamer $ 3.06M 18,800,000 $ 0.16 2,524,575,588 Entertainment 2014
354 La Oreja de Van GoghLa Oreja de Van Gogh $ 3.06M 2,410,000 $ 1.27 2,523,812,623 Music 2007
355 Río RomaRío Roma $ 3.06M 4,790,000 $ 0.64 2,521,355,622 Entertainment 2010
356 Marta and RustamMarta and Rustam $ 3.06M 9,920,000 $ 0.31 2,520,075,323 Comedy 2021
357 Total GamingTotal Gaming $ 3.05M 32,900,000 $ 0.09 2,518,263,102 Gaming 2018
358 TlnovelasTlnovelas $ 3.05M 19,400,000 $ 0.16 2,512,504,245 News & Politics 2013
359 Jaden SprinzJaden Sprinz $ 3.04M 3,010,000 $ 1.01 2,504,703,318 Entertainment 2018
360 marsgizmomarsgizmo $ 3.03M 2,520,000 $ 1.2 2,500,486,127 Entertainment 2018
361 Gerardo OrtizGerardo Ortiz $ 3.02M 4,610,000 $ 0.66 2,491,936,574 Music 2008
362 Os Barões da Pisadinha OficialOs Barões da Pisadinha Oficial $ 3.01M 5,620,000 $ 0.54 2,485,014,934 Music 2016
363 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA $ 3.01M 15,200,000 $ 0.2 2,481,744,574 Entertainment 2015
364 Family FitnessFamily Fitness $ 3M 7,870,000 $ 0.38 2,475,524,082 Entertainment 2017
365 Thairath OnlineThairath Online $ 2.99M 14,300,000 $ 0.21 2,465,164,200 News & Politics 2010
366 TheCranberriesTVTheCranberriesTV $ 2.99M 2,950,000 $ 1.01 2,462,314,346 2011
367 Ninja Kidz TVNinja Kidz TV $ 2.98M 18,400,000 $ 0.16 2,456,963,331 Entertainment 2017
368 ColdplayColdplay $ 2.98M 23,300,000 $ 0.13 2,454,837,528 Music 2010
369 PaytmPaytm $ 2.96M 461,000 $ 6.42 2,442,714,914 People & Blogs 2013
370 YimYam TVYimYam TV $ 2.96M 7,740,000 $ 0.38 2,441,979,210 People & Blogs 2015
371 J. ColeJ. Cole $ 2.95M 6,510,000 $ 0.45 2,435,082,391 Music 2007
372 Luke BryanLuke Bryan $ 2.95M 3,000,000 $ 0.98 2,433,568,869 Music 2006
373 GLORIA TREVIGLORIA TREVI $ 2.95M 3,210,000 $ 0.92 2,431,332,608 Music 2013
374 Like Nastya ShowLike Nastya Show $ 2.95M 41,300,000 $ 0.07 2,431,146,010 Entertainment 2017
375 Eduardo CostaEduardo Costa $ 2.95M 6,160,000 $ 0.48 2,430,888,340 Music 2009
376 OnevilageOnevilage $ 2.95M 3,620,000 $ 0.81 2,428,919,653 Comedy 2019
377 Ian BoggsIan Boggs $ 2.94M 5,390,000 $ 0.55 2,424,867,051 Entertainment 2010
378 Little Angel Bahasa Indonesia - Lagu AnakLittle Angel Bahasa Indonesia - Lagu Anak $ 2.94M 9,550,000 $ 0.31 2,421,474,823 Entertainment 2020
379 GRAMMY GOLD OFFICIALGRAMMY GOLD OFFICIAL $ 2.93M 17,000,000 $ 0.17 2,419,727,355 Music 2014
380 Zee NewsZee News $ 2.93M 26,100,000 $ 0.11 2,419,711,593 News & Politics 2007
381 Aayu and Pihu ShowAayu and Pihu Show $ 2.93M 15,700,000 $ 0.19 2,419,660,786 Comedy 2017
382 Vania Mania KidsVania Mania Kids $ 2.93M 17,500,000 $ 0.17 2,417,851,239 People & Blogs 2015
383 Myke TowersMyke Towers $ 2.93M 9,270,000 $ 0.32 2,416,455,148 Music 2012
384 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES $ 2.93M 31,700,000 $ 0.09 2,414,366,518 Comedy 2013
385 Franco De VitaFranco De Vita $ 2.93M 2,530,000 $ 1.16 2,412,931,643 Music 2006
386 DopeLyricsDopeLyrics $ 2.91M 15,900,000 $ 0.18 2,398,342,586 Music 2016
387 Kinder Spielzeug KanalKinder Spielzeug Kanal $ 2.9M 18,900,000 $ 0.15 2,388,999,152 Entertainment 2015
388 elcarteldesantatvelcarteldesantatv $ 2.89M 11,200,000 $ 0.26 2,385,179,073 Music 2008
389 SHOPEE IndonesiaSHOPEE Indonesia $ 2.89M 2,370,000 $ 1.22 2,382,257,793 People & Blogs 2015
390 Diana and Roma ARADiana and Roma ARA $ 2.88M 21,300,000 $ 0.14 2,376,672,602 2019
391 RussRuss $ 2.88M 5,540,000 $ 0.52 2,376,176,696 People & Blogs 2018
392 Felipe NetoFelipe Neto $ 2.87M 44,200,000 $ 0.06 2,369,301,051 Entertainment 2006
393 mujjuu___14mujjuu___14 $ 2.85M 12,300,000 $ 0.23 2,348,823,962 People & Blogs 2020
394 Telly ChakkarTelly Chakkar $ 2.84M 4,560,000 $ 0.62 2,341,803,968 Entertainment 2007
395 VexTrexVexTrex $ 2.84M 0 $ 0 2,340,855,991 Entertainment 2014
396 TV9 MarathiTV9 Marathi $ 2.83M 6,880,000 $ 0.41 2,337,498,087 News & Politics 2014
397 Mother Goose Club PlayhouseMother Goose Club Playhouse $ 2.82M 17,600,000 $ 0.16 2,328,562,747 Shows 2009
398 MrBeast GamingMrBeast Gaming $ 2.82M 27,700,000 $ 0.1 2,326,983,717 Gaming 2020
399 Luke DavidsonLuke Davidson $ 2.81M 7,420,000 $ 0.38 2,320,894,736 Entertainment 2012
400 With Kids[위드키즈]With Kids[위드키즈] $ 2.81M 14,900,000 $ 0.19 2,319,528,428 Entertainment 2012
401 Sony Music SouthSony Music South $ 2.81M 12,000,000 $ 0.23 2,318,391,691 Music 2014
402 TilakTilak $ 2.81M 14,600,000 $ 0.19 2,317,492,358 Film & Animation 2020
403 bradescobradesco $ 2.81M 4,220,000 $ 0.67 2,316,540,577 Entertainment 2006
404 Juice WRLDJuice WRLD $ 2.81M 10,200,000 $ 0.28 2,315,842,009 Music 2018
405 Five Finger Death PunchFive Finger Death Punch $ 2.81M 3,700,000 $ 0.76 2,315,552,084 Music 2006
406 123 GO! Hindi123 GO! Hindi $ 2.8M 9,680,000 $ 0.29 2,313,061,180 Entertainment 2019
407 Zach King ShortsZach King Shorts $ 2.8M 3,430,000 $ 0.82 2,311,571,818 Entertainment 2020
408 IndiaTVIndiaTV $ 2.8M 31,400,000 $ 0.09 2,306,679,723 News & Politics 2006
409 Disney JuniorDisney Junior $ 2.79M 12,300,000 $ 0.23 2,304,248,717 Entertainment 2008
410 YELLOWIKIYELLOWIKI $ 2.79M 1,640,000 $ 1.7 2,301,350,344 People & Blogs 2021
411 toyorbabytvtoyorbabytv $ 2.79M 19,300,000 $ 0.14 2,297,648,612 Music 2012
412 jbalvinVEVOjbalvinVEVO $ 2.78M 13,300,000 $ 0.21 2,293,468,731 Music 2010
413 ArianaGrandeVevoArianaGrandeVevo $ 2.8M 17,900,000 $ 0.16 2,311,229,318 Music 2010
414 WB KidsWB Kids $ 2.76M 21,800,000 $ 0.13 2,276,764,108 People & Blogs 2015
415 Turma do PagodeTurma do Pagode $ 2.76M 3,680,000 $ 0.75 2,273,354,082 Music 2013
416 MBCentertainmentMBCentertainment $ 2.74M 8,770,000 $ 0.31 2,263,746,016 Entertainment 2009
417 Canal KondZillaCanal KondZilla $ 2.73M 65,800,000 $ 0.04 2,251,022,109 Music 2012
418 elvecindariocalle13elvecindariocalle13 $ 2.73M 4,150,000 $ 0.66 2,248,215,610 Music 2011
419 MBCNEWSMBCNEWS $ 2.72M 2,290,000 $ 1.19 2,247,128,351 News & Politics 2006
420 TV9 BharatvarshTV9 Bharatvarsh $ 2.72M 11,100,000 $ 0.25 2,244,848,550 People & Blogs 2018
421 Gaither Music TVGaither Music TV $ 2.72M 2,630,000 $ 1.03 2,242,150,546 Music 2008
422 Mau y RickyMau y Ricky $ 2.72M 4,070,000 $ 0.67 2,239,391,627 Entertainment 2018
423 Flowers ComedyFlowers Comedy $ 2.71M 10,800,000 $ 0.25 2,237,204,809 Entertainment 2015
424 5SOS5SOS $ 2.71M 7,870,000 $ 0.34 2,233,332,661 Music 2007
425 ItsFunnehItsFunneh $ 2.7M 9,150,000 $ 0.29 2,222,947,894 Gaming 2011
426 Little Angel Español - Canciones InfantilesLittle Angel Español - Canciones Infantiles $ 2.69M 17,400,000 $ 0.15 2,219,562,453 Education 2018
427 Netflix Jr.Netflix Jr. $ 2.69M 11,300,000 $ 0.24 2,216,291,438 Education 2012
428 Woody & KleinyWoody & Kleiny $ 2.69M 8,060,000 $ 0.33 2,215,734,182 Comedy 2013
429 Carly Rae JepsenCarly Rae Jepsen $ 2.68M 3,950,000 $ 0.68 2,213,962,551 Music 2009
430 KOMPASTVKOMPASTV $ 2.68M 12,000,000 $ 0.22 2,212,618,354 News & Politics 2013
431 Dani itssDani itss $ 2.68M 5,690,000 $ 0.47 2,207,279,077 Entertainment 2020
432 Think Music IndiaThink Music India $ 2.66M 12,100,000 $ 0.22 2,189,842,096 Music 2009
433 StromaeStromae $ 2.65M 6,410,000 $ 0.41 2,188,269,123 Music 2007
434 5-Minute Crafts LIKE5-Minute Crafts LIKE $ 2.65M 10,100,000 $ 0.26 2,187,640,178 Howto & Style 2020
435 Calum ScottCalum Scott $ 2.64M 6,060,000 $ 0.44 2,174,323,951 Music 2011
436 Beam CopphoneBeam Copphone $ 2.64M 7,170,000 $ 0.37 2,173,324,743 Entertainment 2012
437 Dangal TV ChannelDangal TV Channel $ 2.63M 14,000,000 $ 0.19 2,168,114,280 Entertainment 2017
438 Kelly ClarksonKelly Clarkson $ 2.63M 3,700,000 $ 0.71 2,166,440,608 Music 2005
439 OTVOTV $ 2.62M 7,900,000 $ 0.33 2,162,908,486 News & Politics 2012
440 toycantandotoycantando $ 2.62M 25,600,000 $ 0.1 2,159,980,136 Music 2009
441 Korea OnKorea On $ 2.62M 2,350,000 $ 1.11 2,158,149,438 People & Blogs 2021
442 Geet MP3Geet MP3 $ 2.61M 32,600,000 $ 0.08 2,153,377,390 Music 2016
443 ОМООМО $ 2.61M 4,150,000 $ 0.63 2,153,087,499 Entertainment 2016
444 Sean PaulSean Paul $ 2.6M 4,170,000 $ 0.62 2,145,762,379 Music 2009
445 Super JoJo - Nursery Rhymes & Kids SongsSuper JoJo - Nursery Rhymes & Kids Songs $ 2.6M 24,400,000 $ 0.11 2,144,873,412 2019
446 Dylan LemayDylan Lemay $ 2.6M 3,580,000 $ 0.73 2,144,269,402 People & Blogs 2013
447 JuanesJuanes $ 2.6M 2,740,000 $ 0.95 2,142,525,228 Music 2006
448 JustinBieberVEVOJustinBieberVEVO $ 2.59M 31,800,000 $ 0.08 2,139,464,404 Music 2009
449 THE BROWN SIBLINGSTHE BROWN SIBLINGS $ 2.59M 8,330,000 $ 0.31 2,132,210,326 Entertainment 2016
450 Like Nastya IDNLike Nastya IDN $ 2.58M 14,800,000 $ 0.17 2,129,491,245 Entertainment 2019
451 Diego e Victor HugoDiego e Victor Hugo $ 2.58M 2,730,000 $ 0.95 2,127,759,895 Music 2011
452 Netflix IndiaNetflix India $ 2.57M 18,300,000 $ 0.14 2,123,452,472 People & Blogs 2016
453 Lewis CapaldiLewis Capaldi $ 2.57M 6,010,000 $ 0.43 2,123,102,429 Music 2009
454 AMARINTV : อมรินทร์ทีวีAMARINTV : อมรินทร์ทีวี $ 2.57M 15,500,000 $ 0.17 2,119,250,044 Entertainment 2014
455 VENDY YADUWANSHIVENDY YADUWANSHI $ 2.57M 7,660,000 $ 0.34 2,118,840,491 Entertainment 2020
456 Jeenie.WeenieJeenie.Weenie $ 2.57M 4,370,000 $ 0.59 2,116,481,642 Comedy 2011
457 Foo FightersFoo Fighters $ 2.57M 3,410,000 $ 0.75 2,116,124,083 Music 2006
458 ViralHogViralHog $ 2.56M 4,580,000 $ 0.56 2,115,425,488 People & Blogs 2014
459 The ScriptThe Script $ 2.56M 4,040,000 $ 0.63 2,113,076,792 Music 2006
460 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial $ 2.55M 5,110,000 $ 0.5 2,106,316,175 Entertainment 2010
461 Saregama TV Shows TamilSaregama TV Shows Tamil $ 2.55M 5,750,000 $ 0.44 2,106,161,994 People & Blogs 2018
462 Ch7HDCh7HD $ 2.55M 14,800,000 $ 0.17 2,105,907,120 Entertainment 2010
463 Jingle ToonsJingle Toons $ 2.55M 28,000,000 $ 0.09 2,103,024,740 Film & Animation 2013
464 СТССТС $ 2.55M 10,300,000 $ 0.25 2,100,606,205 People & Blogs 2007
465 ХАБИБХАБИБ $ 2.53M 4,690,000 $ 0.54 2,083,111,764 Music 2011
466 Tove LoTove Lo $ 2.53M 3,510,000 $ 0.72 2,082,885,047 Music 2011
467 georgemichaelgeorgemichael $ 2.51M 2,630,000 $ 0.95 2,066,705,312 Music 2005
468 DONA Việt NamDONA Việt Nam $ 2.5M 0 $ 0 2,063,310,653 Entertainment 2020
469 ETV JabardasthETV Jabardasth $ 2.49M 12,900,000 $ 0.19 2,056,899,874 People & Blogs 2015
470 Vlad and Niki IDNVlad and Niki IDN $ 2.49M 17,200,000 $ 0.14 2,055,338,200 2018
471 YGYG $ 2.49M 4,520,000 $ 0.55 2,051,066,906 Music 2011
472 BabyBus - Nhạc thiếu nhiBabyBus - Nhạc thiếu nhi $ 2.5M 6,940,000 $ 0.36 2,062,969,384 Education 2019
473 UnspeakableUnspeakable $ 2.48M 13,900,000 $ 0.18 2,044,123,500 Gaming 2016
474 ماشا و الدبماشا و الدب $ 2.47M 12,000,000 $ 0.21 2,033,587,540 Shows 2017
475 Danna PaolaDanna Paola $ 2.47M 5,180,000 $ 0.48 2,033,389,476 Music 2019
476 Россия 24Россия 24 $ 2.46M 8,960,000 $ 0.27 2,029,494,260 News & Politics 2012
477 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha $ 2.46M 8,410,000 $ 0.29 2,029,043,594 Entertainment 2017
478 Elton JohnElton John $ 2.46M 3,360,000 $ 0.73 2,026,903,171 Music 2006
479 blink-182blink-182 $ 2.45M 2,590,000 $ 0.95 2,021,370,913 Music 2005
480 Aaj TakAaj Tak $ 2.45M 52,200,000 $ 0.05 2,018,454,315 News & Politics 2009
481 Alejandro SanzAlejandro Sanz $ 2.44M 2,870,000 $ 0.85 2,016,179,393 Music 2015
482 Mnet TVMnet TV $ 2.44M 8,890,000 $ 0.27 2,015,100,426 Entertainment 2013
483 MarkiplierMarkiplier $ 2.44M 33,100,000 $ 0.07 2,014,201,537 Gaming 2012
484 ProjotaProjota $ 2.44M 6,730,000 $ 0.36 2,013,996,105 Music 2009
485 tvN D ENTtvN D ENT $ 2.44M 3,580,000 $ 0.68 2,010,056,116 Entertainment 2013
486 David BisbalDavid Bisbal $ 2.43M 3,040,000 $ 0.8 2,008,146,887 Music 2006
487 Grupo FirmeGrupo Firme $ 2.43M 6,390,000 $ 0.38 2,007,045,942 People & Blogs 2017
488 Hola AmigosHola Amigos $ 2.43M 9,340,000 $ 0.26 2,006,137,295 People & Blogs 2019
489 Samayra Narula OfficialSamayra Narula Official $ 2.43M 6,590,000 $ 0.37 2,005,496,806 People & Blogs 2020
490 Tony TVTony TV $ 2.42M 8,140,000 $ 0.3 1,998,793,554 Pets & Animals 2016
491 まいぜんシスターズまいぜんシスターズ $ 2.42M 2,530,000 $ 0.96 1,996,224,610 Gaming 2015
492 keshakesha $ 2.42M 4,260,000 $ 0.57 1,992,266,038 Music 2005
493 5-Minute Crafts SHORTS5-Minute Crafts SHORTS $ 2.41M 3,950,000 $ 0.61 1,990,154,574 People & Blogs 2021
494 TheKillersMusicTheKillersMusic $ 2.4M 2,280,000 $ 1.05 1,981,254,301 Music 2006
495 Jooj NatuJooj Natu $ 2.4M 6,610,000 $ 0.36 1,980,406,770 Entertainment 2021
496 Rag'n'Bone ManRag'n'Bone Man $ 2.4M 3,590,000 $ 0.67 1,981,295,953 Music 2007
497 Kids TV - Nursery Rhymes And Baby SongsKids TV - Nursery Rhymes And Baby Songs $ 2.39M 20,200,000 $ 0.12 1,975,013,550 Shows 2013
498 Eros Now MusicEros Now Music $ 2.39M 30,700,000 $ 0.08 1,972,845,171 Entertainment 2007
499 GMA NewsGMA News $ 2.38M 11,800,000 $ 0.2 1,961,784,897 News & Politics 2007
500 GreeicyGreeicy $ 2.37M 5,470,000 $ 0.43 1,958,026,837 People & Blogs 2015
Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL