මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 T-SeriesT-Series 129,000,000 100,033,087,366 14,421 Music 2006
2 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 73,400,000 51,506,959,553 502 Education 2006
3 SET IndiaSET India 65,500,000 48,722,231,716 36,094 Shows 2006
4 Zee TVZee TV 41,100,000 39,943,423,743 99,217 Entertainment 2005
5 WWEWWE 54,800,000 39,550,553,078 46,063 Sports 2007
6 Ryan's WorldRyan's World 24,000,000 36,556,524,208 1,646 Entertainment 2015
7 netd müziknetd müzik 16,300,000 33,959,142,912 12,009 Music 2014
8 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 25,100,000 33,811,499,365 139,987 People & Blogs 2008
9 MovieclipsMovieclips 33,900,000 32,533,963,955 34,997 Film & Animation 2006
10 Canal KondZillaCanal KondZilla 55,700,000 28,649,898,566 1,327 Music 2012
11 El Reino InfantilEl Reino Infantil 30,400,000 27,252,844,990 810 Music 2011
12 Like Nastya VlogLike Nastya Vlog 48,100,000 26,349,932,352 375 People & Blogs 2016
13 PewDiePiePewDiePie 103,000,000 24,671,106,149 4,072 Gaming 2010
14 Zee Music CompanyZee Music Company 50,600,000 23,819,479,408 4,612 Music 2014
15 SAB TVSAB TV 27,800,000 23,684,324,411 23,037 Shows 2007

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 T-SeriesT-Series 9,214,285 7,145,220,526 1,030
2 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 5,242,857 3,679,068,539 35
3 SET IndiaSET India 4,678,571 3,480,159,408 2,578
4 Zee TVZee TV 2,740,000 2,662,894,916 6,614
5 WWEWWE 4,215,384 3,042,350,236 3,543
6 Ryan's WorldRyan's World 4,800,000 7,311,304,841 329
7 netd müziknetd müzik 2,716,666 5,659,857,152 2,001
8 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 2,091,666 2,817,624,947 11,665
9 MovieclipsMovieclips 2,421,428 2,323,854,568 2,499
10 Canal KondZillaCanal KondZilla 6,962,500 3,581,237,320 165
11 El Reino InfantilEl Reino Infantil 3,377,777 3,028,093,887 90
12 Like Nastya VlogLike Nastya Vlog 12,025,000 6,587,483,088 93
13 PewDiePiePewDiePie 10,300,000 2,467,110,614 407
14 Zee Music CompanyZee Music Company 8,433,333 3,969,913,234 768
15 SAB TVSAB TV 2,138,461 1,821,871,108 1,772

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්