මත Share

Top Youtube වීඩියෝ දර්ශන

නිලයවීඩියෝවීඩියෝ අදහස්වැන්නන්අකමැති දේවල්වර්ගයප්රකාශයට පත්
1 Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy YankeeLuis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee 5,653,555,883 30,521,914 3,611,060 Music 2017
2 Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 SoundtrackWiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack 4,596,571,309 28,680,804 877,339 Music 2015
3 Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия)Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия) 4,293,908,874 7,023,652 3,880,602 Shows 2012
4 Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]Ed Sheeran - Shape of You [Official Video] 3,874,638,967 18,057,971 1,031,008 Music 2017
5 Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno MarsMark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars 3,869,007,123 14,370,219 875,468 Music 2014
6 PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/VPSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V 3,659,671,152 18,237,801 2,428,576 Music 2012
7 Johny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo KidsJohny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo Kids 3,376,148,446 8,842,082 5,758,800 Music 2016
8 Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement)Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement) 3,298,141,048 12,906,788 1,585,602 Music 2015
9 Maroon 5 - Sugar (Official Music Video)Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) 3,211,681,817 11,671,209 515,291 Music 2015
10 Katy Perry - Roar (Official)Katy Perry - Roar (Official) 3,094,891,776 11,259,633 885,997 Music 2013
11 Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Official Video]Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Official Video] 3,015,052,073 11,364,971 499,702 Music 2014
12 OneRepublic - Counting Stars (Official Music Video)OneRepublic - Counting Stars (Official Music Video) 2,987,078,248 11,390,699 388,769 Music 2013
13 Taylor Swift - Shake It OffTaylor Swift - Shake It Off 2,927,764,394 9,342,728 980,351 Music 2014
14 Enrique Iglesias - Bailando ft. Descemer Bueno, Gente De Zona (Español)Enrique Iglesias - Bailando ft. Descemer Bueno, Gente De Zona (Español) 2,863,632,756 7,104,625 507,760 Music 2014
15 Major Lazer & DJ Snake - Lean On (feat. MØ) (Official Music Video)Major Lazer & DJ Snake - Lean On (feat. MØ) (Official Music Video) 2,830,039,094 12,376,625 535,304 Music 2015

Top Youtube වීඩියෝ දර්ශන - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයවීඩියෝවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවැන්නන්/අවුරුදුඅකමැති දේවල්/අවුරුදු
1 Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy YankeeLuis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee 1,884,518,627 10,173,971 1,203,686
2 Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 SoundtrackWiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack 919,314,261 5,736,160 175,467
3 Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия)Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия) 536,738,609 877,956 485,075
4 Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]Ed Sheeran - Shape of You [Official Video] 1,291,546,322 6,019,323 343,669
5 Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno MarsMark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars 644,834,520 2,395,036 145,911
6 PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/VPSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V 457,458,894 2,279,725 303,572
7 Johny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo KidsJohny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo Kids 844,037,111 2,210,520 1,439,700
8 Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement)Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement) 659,628,209 2,581,357 317,120
9 Maroon 5 - Sugar (Official Music Video)Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) 642,336,363 2,334,241 103,058
10 Katy Perry - Roar (Official)Katy Perry - Roar (Official) 442,127,396 1,608,519 126,571
11 Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Official Video]Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Official Video] 502,508,678 1,894,161 83,283
12 OneRepublic - Counting Stars (Official Music Video)OneRepublic - Counting Stars (Official Music Video) 426,725,464 1,627,242 55,538
13 Taylor Swift - Shake It OffTaylor Swift - Shake It Off 487,960,732 1,557,121 163,391
14 Enrique Iglesias - Bailando ft. Descemer Bueno, Gente De Zona (Español)Enrique Iglesias - Bailando ft. Descemer Bueno, Gente De Zona (Español) 477,272,126 1,184,104 84,626
15 Major Lazer & DJ Snake - Lean On (feat. MØ) (Official Music Video)Major Lazer & DJ Snake - Lean On (feat. MØ) (Official Music Video) 566,007,818 2,475,325 107,060

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්