මත Share

Top Youtube වීඩියෝ දර්ශන

නිලයවීඩියෝවීඩියෝ අදහස්වැන්නන්අකමැති දේවල්වර්ගයප්රකාශයට පත්
1 Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for ChildrenBaby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children 12,881,160,791 40,339,401 Education 2016
2 Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy YankeeLuis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee 8,169,319,772 51,512,326 Music 2017
3 Johny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo KidsJohny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo Kids 6,706,458,301 19,068,661 Music 2016
4 Bath Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids SongsBath Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs 6,210,384,388 16,291,662 Education 2018
5 Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video)Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) 6,000,066,542 31,579,687 Music 2017
6 Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 SoundtrackWiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack 5,905,293,532 41,076,782 Music 2015
7 Phonics Song with TWO Words - A For Apple - ABC Alphabet Songs with Sounds for ChildrenPhonics Song with TWO Words - A For Apple - ABC Alphabet Songs with Sounds for Children 5,312,901,445 Education 2014
8 Wheels on the Bus | CoComelon Nursery Rhymes & Kids SongsWheels on the Bus | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs 5,254,049,190 15,111,012 Education 2018
9 Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno MarsMark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars 4,931,394,849 20,484,696 Music 2014
10 Учим цвета Разноцветные яйца на ферме Miroshka TvУчим цвета Разноцветные яйца на ферме Miroshka Tv 4,893,910,917 13,619,404 Education 2018
11 PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/VPSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V 4,802,691,728 27,001,828 Music 2012
12 Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия)Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия) 4,555,426,862 7,939,960 Shows 2012
13 El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Records]El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Records] 4,358,286,477 17,795,898 Music 2018
14 Crazy Frog - Axel F (Official Video)Crazy Frog - Axel F (Official Video) 3,917,082,110 16,420,250 Music 2009
15 Maroon 5 - Sugar (Official Music Video)Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) 3,875,385,804 15,578,047 Music 2015

Top Youtube වීඩියෝ දර්ශන - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයවීඩියෝවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවැන්නන්/අවුරුදුඅකමැති දේවල්/අවුරුදු
1 Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for ChildrenBaby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children 1,840,165,827 5,762,771 0
2 Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy YankeeLuis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee 1,361,553,295 8,585,387 0
3 Johny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo KidsJohny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo Kids 958,065,471 2,724,094 0
4 Bath Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids SongsBath Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs 1,242,076,877 3,258,332 0
5 Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video)Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) 1,000,011,090 5,263,281 0
6 Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 SoundtrackWiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack 738,161,691 5,134,597 0
7 Phonics Song with TWO Words - A For Apple - ABC Alphabet Songs with Sounds for ChildrenPhonics Song with TWO Words - A For Apple - ABC Alphabet Songs with Sounds for Children 590,322,382 0 0
8 Wheels on the Bus | CoComelon Nursery Rhymes & Kids SongsWheels on the Bus | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs 1,050,809,838 3,022,202 0
9 Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno MarsMark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars 547,932,761 2,276,077 0
10 Учим цвета Разноцветные яйца на ферме Miroshka TvУчим цвета Разноцветные яйца на ферме Miroshka Tv 978,782,183 2,723,880 0
11 PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/VPSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V 436,608,338 2,454,711 0
12 Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия)Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия) 414,129,714 721,814 0
13 El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Records]El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Records] 871,657,295 3,559,179 0
14 Crazy Frog - Axel F (Official Video)Crazy Frog - Axel F (Official Video) 279,791,579 1,172,875 0
15 Maroon 5 - Sugar (Official Music Video)Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) 484,423,225 1,947,255 0