මත Share

Top Youtube Comedy නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 LankyBoxLankyBox 24,800,000 33,238,082,891 8,212 Comedy 2016
2 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 24,600,000 25,486,070,433 801 Comedy 2020
3 Marta and RustamMarta and Rustam 19,100,000 18,912,931,555 694 Comedy 2021
4 dednahypedednahype 18,000,000 18,869,731,928 1,762 Comedy 2020
5 Shorts BreakShorts Break 26,100,000 17,591,975,147 425 Comedy 2021
6 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 31,100,000 17,068,223,466 8,930 Comedy 2006
7 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 37,200,000 16,268,017,460 215 Comedy 2017
8 MoniLinaMoniLina 12,000,000 15,778,676,812 753 Comedy 2021
9 Talking TomTalking Tom 30,000,000 15,052,645,302 510 Comedy 2010
10 Topper GuildTopper Guild 19,500,000 14,548,962,552 745 Comedy 2014
11 Spider SlackSpider Slack 22,700,000 13,098,144,765 828 Comedy 2020
12 東海オンエア東海オンエア 6,890,000 12,400,586,069 2,761 Comedy 2013
13 Daniel LaBelleDaniel LaBelle 22,700,000 12,174,819,269 277 Comedy 2009
14 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 13,100,000 12,120,338,790 1,848 Comedy 2014
15 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 33,400,000 11,355,578,626 212 Comedy 2013

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 LankyBoxLankyBox 3,542,857 4,748,297,555 1,173
2 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 8,200,000 8,495,356,811 267
3 Marta and RustamMarta and Rustam 9,550,000 9,456,465,777 347
4 dednahypedednahype 6,000,000 6,289,910,642 587
5 Shorts BreakShorts Break 13,050,000 8,795,987,573 212
6 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 1,829,411 1,004,013,145 525
7 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 6,200,000 2,711,336,243 35
8 MoniLinaMoniLina 6,000,000 7,889,338,406 376
9 Talking TomTalking Tom 2,307,692 1,157,895,792 39
10 Topper GuildTopper Guild 2,166,666 1,616,551,394 82
11 Spider SlackSpider Slack 7,566,666 4,366,048,255 276
12 東海オンエア東海オンエア 689,000 1,240,058,606 276
13 Daniel LaBelleDaniel LaBelle 1,621,428 869,629,947 19
14 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 1,455,555 1,346,704,310 205
15 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 3,340,000 1,135,557,862 21

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්