මත Share

Top Youtube Entertainment නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Vlad and NikiVlad and Niki 97,000,000 75,777,282,045 556 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 68,800,000 70,758,869,632 125,218 Entertainment 2005
3 Ryan's WorldRyan's World 34,800,000 54,862,595,252 2,399 Entertainment 2015
4 Toys and ColorsToys and Colors 39,400,000 46,087,776,540 960 Entertainment 2016
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 41,800,000 38,362,753,853 94,550 Entertainment 2008
6 ARY Digital HDARY Digital HD 41,800,000 36,166,225,890 102,696 Entertainment 2016
7 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 38,800,000 35,839,859,233 71,087 Entertainment 2012
8 Get MoviesGet Movies 46,300,000 30,320,508,676 3,264 Entertainment 2006
9 Tsuriki ShowTsuriki Show 21,400,000 29,779,601,940 2,648 Entertainment 2019
10 Ch3ThailandCh3Thailand 33,200,000 29,254,444,669 93,785 Entertainment 2014
11 Vijay TelevisionVijay Television 19,800,000 27,884,492,827 47,863 Entertainment 2007
12 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 30,000,000 27,422,415,683 3,233 Entertainment 2008
13 ช่อง one31ช่อง one31 37,100,000 26,933,879,473 112,692 Entertainment 2013
14 MrBeastMrBeast 154,000,000 26,118,653,721 737 Entertainment 2012
15 StarPlusStarPlus 29,800,000 24,635,162,341 38,293 Entertainment 2006

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Vlad and NikiVlad and Niki 19,400,000 15,155,456,409 111
2 Zee TVZee TV 3,822,222 3,931,048,312 6,956
3 Ryan's WorldRyan's World 4,350,000 6,857,824,406 299
4 Toys and ColorsToys and Colors 5,628,571 6,583,968,077 137
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 2,786,666 2,557,516,923 6,303
6 ARY Digital HDARY Digital HD 5,971,428 5,166,603,698 14,670
7 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,527,272 3,258,169,021 6,462
8 Get MoviesGet Movies 2,723,529 1,783,559,333 192
9 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,350,000 7,444,900,485 662
10 Ch3ThailandCh3Thailand 3,688,888 3,250,493,852 10,420
11 Vijay TelevisionVijay Television 1,237,500 1,742,780,801 2,991
12 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 2,000,000 1,828,161,045 215
13 ช่อง one31ช่อง one31 3,710,000 2,693,387,947 11,269
14 MrBeastMrBeast 14,000,000 2,374,423,065 67
15 StarPlusStarPlus 1,752,941 1,449,127,196 2,252

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්