මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 PewDiePiePewDiePie 103,000,000 24,723,106,218 4,075 Gaming 2010
2 DanTDMDanTDM 22,400,000 16,153,461,488 3,308 Gaming 2012
3 PopularMMOsPopularMMOs 16,900,000 13,639,238,010 4,566 Gaming 2012
4 FGTeeVFGTeeV 13,100,000 13,619,365,936 1,321 Gaming 2013
5 MarkiplierMarkiplier 25,000,000 12,546,314,679 4,605 Gaming 2012
6 jacksepticeyejacksepticeye 23,300,000 12,247,701,584 4,454 Gaming 2007
7 VanossGamingVanossGaming 24,900,000 12,200,661,711 1,132 Gaming 2011
8 VEGETTA777VEGETTA777 29,000,000 11,855,286,364 5,766 Gaming 2008
9 JuegaGermanJuegaGerman 38,300,000 10,569,757,078 1,676 Gaming 2013
10 IGNIGN 13,000,000 10,054,566,285 136,388 Gaming 2006
11 rezendeevilrezendeevil 26,200,000 9,742,300,703 8,630 Gaming 2012
12 elrubiusOMGelrubiusOMG 37,100,000 8,399,201,566 823 Gaming 2011
13 FernanflooFernanfloo 35,000,000 7,793,252,529 534 Gaming 2011
14 AuthenticGamesAuthenticGames 18,300,000 7,614,991,468 3,857 Gaming 2011
15 JellyJelly 16,100,000 7,595,121,892 3,960 Gaming 2014

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 PewDiePiePewDiePie 10,300,000 2,472,310,621 407
2 DanTDMDanTDM 2,800,000 2,019,182,686 413
3 PopularMMOsPopularMMOs 2,112,500 1,704,904,751 570
4 FGTeeVFGTeeV 1,871,428 1,945,623,705 188
5 MarkiplierMarkiplier 3,125,000 1,568,289,334 575
6 jacksepticeyejacksepticeye 1,792,307 942,130,891 342
7 VanossGamingVanossGaming 2,766,666 1,355,629,079 125
8 VEGETTA777VEGETTA777 2,416,666 987,940,530 480
9 JuegaGermanJuegaGerman 5,471,428 1,509,965,296 239
10 IGNIGN 928,571 718,183,306 9,742
11 rezendeevilrezendeevil 3,275,000 1,217,787,587 1,078
12 elrubiusOMGelrubiusOMG 4,122,222 933,244,618 91
13 FernanflooFernanfloo 3,888,888 865,916,947 59
14 AuthenticGamesAuthenticGames 2,033,333 846,110,163 428
15 JellyJelly 2,683,333 1,265,853,648 660

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්