මත Share

Top Youtube Gaming නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 A4A4 61,500,000 29,601,519,351 929 Gaming 2014
2 PewDiePiePewDiePie 111,000,000 29,346,985,799 4,773 Gaming 2010
3 BETER BÖCÜKBETER BÖCÜK 48,100,000 28,631,638,489 4,262 Gaming 2012
4 SSSniperWolfSSSniperWolf 34,500,000 25,207,015,552 3,604 Gaming 2013
5 FGTeeVFGTeeV 23,400,000 25,024,388,515 1,834 Gaming 2013
6 AphmauAphmau 21,100,000 22,823,831,741 4,984 Gaming 2012
7 MarkiplierMarkiplier 36,800,000 21,609,980,884 5,619 Gaming 2012
8 DanTDMDanTDM 28,800,000 19,877,652,792 3,715 Gaming 2012
9 MikecrackMikecrack 50,900,000 18,761,180,069 2,045 Gaming 2015
10 Linh Nhi ShortsLinh Nhi Shorts 19,300,000 18,099,131,017 3,261 Gaming 2013
11 IGNIGN 18,300,000 17,764,573,441 163,517 Gaming 2006
12 GH'SGH'S 22,300,000 17,009,027,809 878 Gaming 2020
13 jacksepticeyejacksepticeye 30,700,000 16,812,962,864 5,201 Gaming 2007
14 VanossGamingVanossGaming 25,900,000 16,077,941,907 1,932 Gaming 2011
15 VEGETTA777VEGETTA777 34,100,000 15,821,190,744 8,018 Gaming 2008

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 A4A4 6,150,000 2,960,151,935 92
2 PewDiePiePewDiePie 7,928,571 2,096,213,271 340
3 BETER BÖCÜKBETER BÖCÜK 4,008,333 2,385,969,874 355
4 SSSniperWolfSSSniperWolf 3,136,363 2,291,546,868 327
5 FGTeeVFGTeeV 2,127,272 2,274,944,410 166
6 AphmauAphmau 1,758,333 1,901,985,978 415
7 MarkiplierMarkiplier 3,066,666 1,800,831,740 468
8 DanTDMDanTDM 2,400,000 1,656,471,066 309
9 MikecrackMikecrack 5,655,555 2,084,575,563 227
10 Linh Nhi ShortsLinh Nhi Shorts 1,754,545 1,645,375,547 296
11 IGNIGN 1,016,666 986,920,746 9,084
12 GH'SGH'S 5,575,000 4,252,256,952 219
13 jacksepticeyejacksepticeye 1,805,882 988,997,815 305
14 VanossGamingVanossGaming 1,992,307 1,236,764,762 148
15 VEGETTA777VEGETTA777 2,131,250 988,824,421 501

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (13/07/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිවෙඩික්කරුවන්ගේ වාහනය හමුවෙයි | ක්ලබ් වසන්තගේ සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවන් කතා කරයිවසන්ත අවසන් ගමන් යද්දී උණ්ඩ අටකින් වෙඩි කෑව බිරිඳ ගැන අද ඇසුණ සෝචනීය කතාව | Neth Newsදේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTV