මත Share
Hiru News Hiru News
ග්රාහකයන්
2,150,000
වීඩියෝ අදහස්
1,317,228,480
වීඩියෝ ගණන
62978
වර්ගය
සිට Youtuber
2016
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Hiru News YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Hiru News
ග්රාහකයන්
2,150,000
වීඩියෝ අදහස්
1,317,228,480
වීඩියෝ ගණන
62978
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 6.91K - $ 41.5K
6,364
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
20,000
පසුගිය 30 දින
60,000
පසුගිය 90 දින
5,651,301
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
18,429,657
පසුගිය 30 දින
58,946,420
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
22.05.2023 Mon +4,036,643 $ 1.51K - $ 9.08K
17.05.2023 Wed +7,412,054 $ 2.78K - $ 16.7K
11.05.2023 Thu +4,305,472 $ 1.61K - $ 9.69K
04.05.2023 Thu +2,675,488 $ 1K - $ 6.02K
28.04.2023 Fri +2,669,170 $ 1K - $ 6.01K
24.04.2023 Mon +2,397,198 $ 898 - $ 5.39K
20.04.2023 Thu +1,879,904 $ 704 - $ 4.23K
17.04.2023 Mon +1,002,180 $ 375 - $ 2.25K
15.04.2023 Sat +3,461,448 $ 1.3K - $ 7.79K
09.04.2023 Sun +3,606,913 $ 1.35K - $ 8.12K
03.04.2023 Mon +1,759,238 $ 659 - $ 3.96K
31.03.2023 Fri +2,700,544 $ 1.01K - $ 6.08K
27.03.2023 Mon +1,864,962 $ 699 - $ 4.2K
24.03.2023 Fri +2,448,407 $ 918 - $ 5.51K