මත Share
Hiru News Hiru News
ග්රාහකයන්
892,000
වීඩියෝ අදහස්
346,493,723
වීඩියෝ ගණන
33220
වර්ගය
සිට Youtuber
2016
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Hiru News YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Hiru News
ග්රාහකයන්
892,000
වීඩියෝ අදහස්
346,493,723
වීඩියෝ ගණන
33220
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 5.67K - $ 34K
10,112
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
43,334
පසුගිය 30 දින
88,000
පසුගිය 90 දින
3,530,423
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
15,130,384
පසුගිය 30 දින
42,236,773
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
02.11.2020 Mon +4,539,115 $ 1.7K - $ 10.2K
24.10.2020 Sat +4,176,200 $ 1.57K - $ 9.4K
19.10.2020 Mon +4,977,261 $ 1.87K - $ 11.2K
10.10.2020 Sat +6,946,126 $ 2.6K - $ 15.6K
02.10.2020 Fri +7,490,798 $ 2.81K - $ 16.9K
23.09.2020 Wed +6,455,819 $ 2.42K - $ 14.5K
15.09.2020 Tue +7,651,454 $ 2.87K - $ 17.2K
05.09.2020 Sat +5,318,272 $ 1.99K - $ 12K
28.08.2020 Fri +3,167,480 $ 1.19K - $ 7.13K
22.08.2020 Sat +6,066,959 $ 2.28K - $ 13.7K
14.08.2020 Fri +9,117,984 $ 3.42K - $ 20.5K
05.08.2020 Wed +3,499,667 $ 1.31K - $ 7.87K
29.07.2020 Wed +3,826,019 $ 1.43K - $ 8.61K
20.07.2020 Mon +3,191,315 $ 1.2K - $ 7.18K