මත Share
Hiru TV Hiru Tv
ග්රාහකයන්
918,000
වීඩියෝ අදහස්
426,345,601
වීඩියෝ ගණන
14863
වර්ගය
සිට Youtuber
2015
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Hiru TV YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Hiru TV
ග්රාහකයන්
918,000
වීඩියෝ අදහස්
426,345,601
වීඩියෝ ගණන
14863
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 7.77K - $ 46.6K
9,800
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
42,000
පසුගිය 30 දින
58,000
පසුගිය 90 දින
4,837,651
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
20,732,786
පසුගිය 30 දින
28,857,845
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
09.04.2020 Thu +10,366,393 $ 3.89K - $ 23.3K
25.03.2020 Wed +3,460,972 $ 1.3K - $ 7.79K
20.03.2020 Fri +15,030,480 $ 5.64K - $ 33.8K
03.03.2020 Tue +12,567,006 $ 4.71K - $ 28.3K
17.02.2020 Mon +4,199,949 $ 1.57K - $ 9.45K
12.02.2020 Wed +1,886,106 $ 707 - $ 4.24K
10.02.2020 Mon +158,652 $ 59 - $ 356
09.02.2020 Sun +1,767,893 $ 662 - $ 3.98K
07.02.2020 Fri +761,512 $ 285 - $ 1.71K
06.02.2020 Thu +3,077,658 $ 1.15K - $ 6.92K
02.02.2020 Sun +1,179,201 $ 442 - $ 2.65K
31.01.2020 Fri +522,567 $ 195 - $ 1.18K
30.01.2020 Thu +1,633,088 $ 612 - $ 3.67K
28.01.2020 Tue +1,228,884 $ 460 - $ 2.76K