මත Share
Hiru TV Hiru Tv
ග්රාහකයන්
1,230,000
වීඩියෝ අදහස්
586,227,077
වීඩියෝ ගණන
17672
වර්ගය
සිට Youtuber
2015
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Hiru TV YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Hiru TV
ග්රාහකයන්
1,230,000
වීඩියෝ අදහස්
586,227,077
වීඩියෝ ගණන
17672
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 3.67K - $ 22K
15,556
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
20,000
පසුගිය 30 දින
130,000
පසුගිය 90 දින
7,611,585
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
9,786,323
පසුගිය 30 දින
62,971,369
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
05.11.2020 Thu +9,786,323 $ 3.67K - $ 22K
27.10.2020 Tue +5,869,013 $ 2.2K - $ 13.2K
21.10.2020 Wed +7,597,538 $ 2.85K - $ 17.1K
13.10.2020 Tue +6,722,469 $ 2.52K - $ 15.1K
06.10.2020 Tue +11,482,127 $ 4.31K - $ 25.8K
25.09.2020 Fri +5,227,053 $ 1.96K - $ 11.8K
18.09.2020 Fri +9,001,023 $ 3.38K - $ 20.3K
08.09.2020 Tue +7,285,823 $ 2.73K - $ 16.4K
30.08.2020 Sun +5,055,226 $ 1.9K - $ 11.4K
24.08.2020 Mon +5,342,225 $ 2K - $ 12K
16.08.2020 Sun +4,228,128 $ 1.59K - $ 9.51K
09.08.2020 Sun +5,862,880 $ 2.2K - $ 13.2K
31.07.2020 Fri +5,776,090 $ 2.17K - $ 13K
23.07.2020 Thu +4,882,474 $ 1.83K - $ 11K