මත Share
Hiru TV Hiru Tv
ග්රාහකයන්
836,000
වීඩියෝ අදහස්
384,920,750
වීඩියෝ ගණන
14238
වර්ගය
සිට Youtuber
2015
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Hiru TV YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Hiru TV
ග්රාහකයන්
836,000
වීඩියෝ අදහස්
384,920,750
වීඩියෝ ගණන
14238
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 7.49K - $ 44.9K
11,200
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
39,000
පසුගිය 30 දින
116,000
පසුගිය 90 දින
5,879,929
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
19,967,629
පසුගිය 30 දින
58,760,674
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
12.02.2020 Wed +4,199,949 $ 1.57K - $ 9.45K
10.02.2020 Mon +1,886,106 $ 707 - $ 4.24K
09.02.2020 Sun +158,652 $ 59 - $ 356
07.02.2020 Fri +1,767,893 $ 662 - $ 3.98K
06.02.2020 Thu +761,512 $ 285 - $ 1.71K
02.02.2020 Sun +3,077,658 $ 1.15K - $ 6.92K
31.01.2020 Fri +1,179,201 $ 442 - $ 2.65K
30.01.2020 Thu +522,567 $ 195 - $ 1.18K
28.01.2020 Tue +1,633,088 $ 612 - $ 3.67K
26.01.2020 Sun +1,228,884 $ 460 - $ 2.76K
24.01.2020 Fri +1,228,192 $ 460 - $ 2.76K
22.01.2020 Wed +1,827,390 $ 685 - $ 4.11K
21.01.2020 Tue +496,537 $ 186 - $ 1.12K
20.01.2020 Mon +1,636,260 $ 613 - $ 3.68K