මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 SET IndiaSET India 65,500,000 48,722,231,716 36,094 Shows 2006
2 Zee Music CompanyZee Music Company 50,600,000 23,819,479,408 4,612 Music 2014
3 Wave MusicWave Music 31,600,000 21,391,824,235 17,668 Music 2014
4 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 31,600,000 20,649,488,925 345 Education 2013
5 Colors TVColors TV 23,100,000 17,008,685,385 36,449 Shows 2008
6 YRFYRF 28,000,000 15,022,833,923 3,757 Film & Animation 2006
7 Speed RecordsSpeed Records 28,300,000 14,380,744,395 7,813 Music 2012
8 Sony Music IndiaSony Music India 31,000,000 12,604,015,856 2,570 Music 2009
9 Tips OfficialTips Official 25,800,000 11,373,838,436 2,742 Music 2007
10 T-Series Apna PunjabT-Series Apna Punjab 21,200,000 10,796,532,121 4,638 Music 2011
11 RajshriRajshri 18,800,000 9,957,566,770 5,694 Music 2006
12 Infobells - HindiInfobells - Hindi 20,100,000 9,907,033,808 319 Education 2014
13 Gaane Sune AnsuneGaane Sune Ansune 20,000,000 8,840,986,765 2,408 Music 2015
14 Aaj TakAaj Tak 27,100,000 7,959,538,317 99,842 News & Politics 2009
15 Bollywood ClassicsBollywood Classics 14,600,000 7,727,604,814 1,823 Music 2012

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 SET IndiaSET India 4,678,571 3,480,159,408 2,578
2 Zee Music CompanyZee Music Company 8,433,333 3,969,913,234 768
3 Wave MusicWave Music 5,266,666 3,565,304,039 2,944
4 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 4,514,285 2,949,926,989 49
5 Colors TVColors TV 1,925,000 1,417,390,448 3,037
6 YRFYRF 2,000,000 1,073,059,565 268
7 Speed RecordsSpeed Records 3,537,500 1,797,593,049 976
8 Sony Music IndiaSony Music India 2,818,181 1,145,819,623 233
9 Tips OfficialTips Official 1,984,615 874,910,648 210
10 T-Series Apna PunjabT-Series Apna Punjab 2,355,555 1,199,614,680 515
11 RajshriRajshri 1,342,857 711,254,769 406
12 Infobells - HindiInfobells - Hindi 3,350,000 1,651,172,301 53
13 Gaane Sune AnsuneGaane Sune Ansune 4,000,000 1,768,197,353 481
14 Aaj TakAaj Tak 2,463,636 723,594,392 9,076
15 Bollywood ClassicsBollywood Classics 1,825,000 965,950,601 227

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්