මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 8,180,000 6,529,452,314 42,616 Entertainment 2015
2 IndosiarIndosiar 10,800,000 6,062,417,086 38,447 Music 2013
3 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 12,600,000 5,263,728,684 46,897 Entertainment 2014
4 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 8,670,000 4,461,643,862 40,911 Entertainment 2014
5 MNCTV OfficialMNCTV Official 7,670,000 4,293,570,444 33,307 Entertainment 2012
6 Surya Citra Televisi (SCTV)Surya Citra Televisi (SCTV) 8,290,000 3,867,327,311 34,200 Entertainment 2011
7 CumicumiCumicumi 5,150,000 3,429,265,309 54,318 Entertainment 2012
8 Ini Talk ShowIni Talk Show 7,150,000 3,008,333,586 5,315 Comedy 2014
9 NAGASWARA Official Video | Indonesian Music ChannelNAGASWARA Official Video | Indonesian Music Channel 6,150,000 2,796,114,829 1,416 Music 2012
10 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 7,620,000 2,675,705,112 219 Education 2019
11 KOMPASTVKOMPASTV 4,310,000 2,564,481,271 102,883 News & Politics 2013
12 Ricis OfficialRicis Official 19,000,000 2,504,928,653 832 People & Blogs 2016
13 NetmediatamaNetmediatama 4,670,000 2,498,458,480 26,168 Entertainment 2012
14 GEN HALILINTARGEN HALILINTAR 13,400,000 2,444,508,322 673 Entertainment 2015
15 CNN IndonesiaCNN Indonesia 4,710,000 2,280,933,354 43,866 News & Politics 2014

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 1,636,000 1,305,890,462 8,523
2 IndosiarIndosiar 1,542,857 866,059,583 5,492
3 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 2,100,000 877,288,114 7,816
4 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 1,445,000 743,607,310 6,818
5 MNCTV OfficialMNCTV Official 958,750 536,696,305 4,163
6 Surya Citra Televisi (SCTV)Surya Citra Televisi (SCTV) 921,111 429,703,034 3,800
7 CumicumiCumicumi 643,750 428,658,163 6,789
8 Ini Talk ShowIni Talk Show 1,191,666 501,388,931 885
9 NAGASWARA Official Video | Indonesian Music ChannelNAGASWARA Official Video | Indonesian Music Channel 768,750 349,514,353 177
10 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 7,620,000 2,675,705,112 219
11 KOMPASTVKOMPASTV 615,714 366,354,467 14,697
12 Ricis OfficialRicis Official 4,750,000 626,232,163 208
13 NetmediatamaNetmediatama 583,750 312,307,310 3,271
14 GEN HALILINTARGEN HALILINTAR 2,680,000 488,901,664 134
15 CNN IndonesiaCNN Indonesia 785,000 380,155,559 7,311

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්