මත Share
ITN Sri Lanka Itn Sri Lanka
ග්රාහකයන්
600,000
වීඩියෝ අදහස්
399,624,694
වීඩියෝ ගණන
10169
වර්ගය
සිට Youtuber
2018
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

ITN Sri Lanka YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

ITN Sri Lanka
ග්රාහකයන්
600,000
වීඩියෝ අදහස්
399,624,694
වීඩියෝ ගණන
10169
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 10.3K - $ 62K
8,750
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
37,500
පසුගිය 30 දින
55,000
පසුගිය 90 දින
6,428,054
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
27,548,802
පසුගිය 30 දින
44,394,845
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
06.11.2020 Fri +7,346,347 $ 2.75K - $ 16.5K
29.10.2020 Thu +5,751,702 $ 2.16K - $ 12.9K
22.10.2020 Thu +4,802,359 $ 1.8K - $ 10.8K
16.10.2020 Fri +6,418,086 $ 2.41K - $ 14.4K
07.10.2020 Wed +8,152,186 $ 3.06K - $ 18.3K
26.09.2020 Sat +4,773,982 $ 1.79K - $ 10.7K
20.09.2020 Sun +7,150,183 $ 2.68K - $ 16.1K
10.09.2020 Thu +6,161,526 $ 2.31K - $ 13.9K
01.09.2020 Tue +4,935,707 $ 1.85K - $ 11.1K
25.08.2020 Tue +4,460,233 $ 1.67K - $ 10K
19.08.2020 Wed +5,765,633 $ 2.16K - $ 13K
11.08.2020 Tue +5,889,248 $ 2.21K - $ 13.3K
02.08.2020 Sun +6,519,167 $ 2.44K - $ 14.7K
24.07.2020 Fri +4,268,898 $ 1.6K - $ 9.61K