මත Share
ITN Sri Lanka Itn Sri Lanka
ග්රාහකයන්
1,600,000
වීඩියෝ අදහස්
1,167,722,892
වීඩියෝ ගණන
17423
වර්ගය
සිට Youtuber
2018
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

ITN Sri Lanka YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

ITN Sri Lanka
ග්රාහකයන්
1,600,000
වීඩියෝ අදහස්
1,167,722,892
වීඩියෝ ගණන
17423
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ -9.32K - $ -55.9K
11,667
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
40,000
පසුගිය 30 දින
110,000
පසුගිය 90 දින
9,927,787
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
-24,851,982
පසුගිය 30 දින
47,156,755
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
28.05.2023 Sun +8,509,531 $ 3.19K - $ 19.1K
22.05.2023 Mon +7,440,057 $ 2.79K - $ 16.7K
17.05.2023 Wed +9,453,586 $ 3.55K - $ 21.3K
11.05.2023 Thu -50,255,156 $ -18.8K - $ -113K
04.05.2023 Thu +10,223,795 $ 3.83K - $ 23K
28.04.2023 Fri +6,790,333 $ 2.55K - $ 15.3K
24.04.2023 Mon +6,122,636 $ 2.3K - $ 13.8K
20.04.2023 Thu +4,189,310 $ 1.57K - $ 9.43K
17.04.2023 Mon +2,013,628 $ 755 - $ 4.53K
15.04.2023 Sat +6,685,472 $ 2.51K - $ 15K
09.04.2023 Sun +7,618,230 $ 2.86K - $ 17.1K
03.04.2023 Mon -1,158,162 $ -434 - $ -2.61K
31.03.2023 Fri +1,180,487 $ 442 - $ 2.66K
27.03.2023 Mon +3,218,437 $ 1.21K - $ 7.24K