මත Share
ITN Sri Lanka Itn Sri Lanka
ග්රාහකයන්
287,000
වීඩියෝ අදහස්
190,594,376
වීඩියෝ ගණන
6861
වර්ගය
සිට Youtuber
2018
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

ITN Sri Lanka YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

ITN Sri Lanka
ග්රාහකයන්
287,000
වීඩියෝ අදහස්
190,594,376
වීඩියෝ ගණන
6861
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 4.23K - $ 25.4K
3,000
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
14,000
පසුගිය 30 දින
40,000
පසුගිය 90 දින
2,472,531
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
11,279,204
පසුගිය 30 දින
29,065,091
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
17.02.2020 Mon +1,301,974 $ 488 - $ 2.93K
14.02.2020 Fri +1,170,557 $ 438 - $ 2.63K
12.02.2020 Wed +890,455 $ 333 - $ 2K
10.02.2020 Mon +1,026,506 $ 384 - $ 2.31K
09.02.2020 Sun +174,834 $ 65 - $ 393
07.02.2020 Fri +908,585 $ 340 - $ 2.04K
06.02.2020 Thu +431,616 $ 161 - $ 971
03.02.2020 Mon +934,153 $ 350 - $ 2.1K
02.02.2020 Sun +325,399 $ 122 - $ 732
31.01.2020 Fri +849,376 $ 318 - $ 1.91K
30.01.2020 Thu +253,086 $ 94 - $ 569
28.01.2020 Tue +755,583 $ 283 - $ 1.7K
26.01.2020 Sun +551,461 $ 206 - $ 1.24K
24.01.2020 Fri +789,457 $ 296 - $ 1.78K