මත Share
ITN Sri Lanka Itn Sri Lanka
ග්රාහකයන්
324,000
වීඩියෝ අදහස්
215,175,577
වීඩියෝ ගණන
7362
වර්ගය
සිට Youtuber
2018
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

ITN Sri Lanka YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

ITN Sri Lanka
ග්රාහකයන්
324,000
වීඩියෝ අදහස්
215,175,577
වීඩියෝ ගණන
7362
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 5.91K - $ 35.4K
5,600
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
24,000
පසුගිය 30 දින
72,000
පසුගිය 90 දින
3,675,294
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
15,751,260
පසුගිය 30 දින
47,253,780
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
07.04.2020 Tue +23,626,890 $ 8.86K - $ 53.2K
22.02.2020 Sat +954,311 $ 357 - $ 2.15K
20.02.2020 Thu +1,301,974 $ 488 - $ 2.93K
17.02.2020 Mon +1,170,557 $ 438 - $ 2.63K
14.02.2020 Fri +890,455 $ 333 - $ 2K
12.02.2020 Wed +1,026,506 $ 384 - $ 2.31K
10.02.2020 Mon +174,834 $ 65 - $ 393
09.02.2020 Sun +908,585 $ 340 - $ 2.04K
07.02.2020 Fri +431,616 $ 161 - $ 971
06.02.2020 Thu +934,153 $ 350 - $ 2.1K
03.02.2020 Mon +325,399 $ 122 - $ 732
02.02.2020 Sun +849,376 $ 318 - $ 1.91K
31.01.2020 Fri +253,086 $ 94 - $ 569
30.01.2020 Thu +755,583 $ 283 - $ 1.7K