මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 6,520,000 10,620,983,286 2,217 Entertainment 2012
2 キッズライン♡Kids Lineキッズライン♡Kids Line 12,100,000 9,894,197,943 4,874 People & Blogs 2011
3 Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネルKan & Aki's CHANNELかんあきチャンネル 3,130,000 7,452,678,405 1,615 People & Blogs 2010
4 せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & ShiiせんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii 8,980,000 6,383,700,845 2,886 People & Blogs 2006
5 HIMAWARIちゃんねるHIMAWARIちゃんねる 2,450,000 4,622,026,741 1,574 People & Blogs 2014
6 プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TVプリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV 1,610,000 4,473,080,378 1,556 People & Blogs 2013
7 ボンボンTVボンボンTV 2,120,000 3,901,669,367 6,150 Howto & Style 2015
8 SeikinTVSeikinTV 3,890,000 3,422,312,423 1,742 Entertainment 2012
9 水溜りボンド水溜りボンド 4,350,000 3,410,085,018 2,186 Entertainment 2014
10 兄者弟者兄者弟者 2,910,000 3,296,443,013 6,400 Gaming 2010
11 ヒカル(Hikaru)ヒカル(Hikaru) 4,210,000 3,098,969,196 1,552 Entertainment 2016
12 Toy Kids★トイキッズToy Kids★トイキッズ 0 2,984,639,739 1,582 Entertainment 2015
13 ポッキーポッキー 2,940,000 2,870,215,420 2,841 Gaming 2013
14 BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画 3,850,000 2,700,171,506 1,300 Education 2016
15 kougeishakougeisha 2,070,000 2,591,160,653 1,493 People & Blogs 2007

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 815,000 1,327,622,910 277
2 キッズライン♡Kids Lineキッズライン♡Kids Line 1,344,444 1,099,355,327 541
3 Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネルKan & Aki's CHANNELかんあきチャンネル 313,000 745,267,840 161
4 せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & ShiiせんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii 641,428 455,978,631 206
5 HIMAWARIちゃんねるHIMAWARIちゃんねる 408,333 770,337,790 262
6 プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TVプリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV 230,000 639,011,482 222
7 ボンボンTVボンボンTV 424,000 780,333,873 1,230
8 SeikinTVSeikinTV 486,250 427,789,052 217
9 水溜りボンド水溜りボンド 725,000 568,347,503 364
10 兄者弟者兄者弟者 291,000 329,644,301 640
11 ヒカル(Hikaru)ヒカル(Hikaru) 1,052,500 774,742,299 388
12 Toy Kids★トイキッズToy Kids★トイキッズ 0 596,927,947 316
13 ポッキーポッキー 420,000 410,030,774 405
14 BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画 962,500 675,042,876 325
15 kougeishakougeisha 159,230 199,320,050 114