මත Share
Jovem Pan News Jovem Pan News
ග්රාහකයන්
2,700,000
වීඩියෝ අදහස්
839,145,906
වීඩියෝ ගණන
53288
වර්ගය
සිට Youtuber
2011
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Jovem Pan News YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Jovem Pan News
ග්රාහකයන්
2,700,000
වීඩියෝ අදහස්
839,145,906
වීඩියෝ ගණන
53288
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 12K - $ 72.1K
17,500
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
75,000
පසුගිය 30 දින
130,000
පසුගිය 90 දින
7,479,276
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
32,054,040
පසුගිය 30 දින
47,775,040
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
03.11.2020 Tue +4,273,872 $ 1.6K - $ 9.62K
30.10.2020 Fri +4,284,572 $ 1.61K - $ 9.64K
26.10.2020 Mon +620,698 $ 232 - $ 1.4K
25.10.2020 Sun +642,000 $ 240 - $ 1.44K
24.10.2020 Sat +1,591,653 $ 596 - $ 3.58K
22.10.2020 Thu +1,661,229 $ 622 - $ 3.74K
21.10.2020 Wed +717,419 $ 269 - $ 1.61K
20.10.2020 Tue +991,329 $ 371 - $ 2.23K
19.10.2020 Mon +2,639,776 $ 989 - $ 5.94K
16.10.2020 Fri +7,252,129 $ 2.72K - $ 16.3K
08.10.2020 Thu +8,978,610 $ 3.37K - $ 20.2K
29.09.2020 Tue +1,982,840 $ 743 - $ 4.46K
27.09.2020 Sun +762,071 $ 285 - $ 1.71K
26.09.2020 Sat +4,947,738 $ 1.86K - $ 11.1K