මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 KwebbelkopKwebbelkop 14,900,000 6,847,854,974 5,183 Gaming 2008
2 Armada Music TVArmada Music TV 5,140,000 3,772,070,589 13,620 Music 2006
3 Amelia, Avelina & AkimAmelia, Avelina & Akim 7,230,000 3,410,567,628 696 2016
4 أترو/Atroأترو/Atro 13,500,000 2,398,632,027 1,868 Gaming 2017
5 Armin van BuurenArmin van Buuren 5,510,000 2,322,828,821 2,173 Entertainment 2006
6 ProjectJamesifyProjectJamesify 3,790,000 2,196,346,907 2,482 Gaming 2015
7 Frame OrderFrame Order 7,680,000 2,082,940,971 524 Comedy 2013
8 NikkieTutorialsNikkieTutorials 14,100,000 1,726,640,836 870 Howto & Style 2008
9 AutoTopNLAutoTopNL 3,450,000 1,661,641,009 5,671 Autos & Vehicles 2010
10 GilvaSunnerGilvaSunner 463,000 1,526,370,458 6,403 Music 2010
11 StukTVStukTV 2,600,000 1,473,313,615 1,001 Entertainment 2011
12 GumbalGumbal 2,520,000 1,444,123,139 4,691 Autos & Vehicles 2006
13 JamesifyJamesify 2,180,000 1,393,288,072 939 Gaming 2020
14 noahsarklabelnoahsarklabel 1,570,000 1,328,446,219 1,272 Music 2008
15 Saskia's DansschoolSaskia's Dansschool 5,740,000 1,289,570,987 318 Sports 2007

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 KwebbelkopKwebbelkop 993,333 456,523,664 345
2 Armada Music TVArmada Music TV 302,352 221,886,505 801
3 Amelia, Avelina & AkimAmelia, Avelina & Akim 1,032,857 487,223,946 99
4 أترو/Atroأترو/Atro 2,250,000 399,772,004 311
5 Armin van BuurenArmin van Buuren 324,117 136,636,989 127
6 ProjectJamesifyProjectJamesify 473,750 274,543,363 310
7 Frame OrderFrame Order 768,000 208,294,097 52
8 NikkieTutorialsNikkieTutorials 940,000 115,109,389 58
9 AutoTopNLAutoTopNL 265,384 127,818,539 436
10 GilvaSunnerGilvaSunner 35,615 117,413,112 492
11 StukTVStukTV 216,666 122,776,134 83
12 GumbalGumbal 148,235 84,948,419 275
13 JamesifyJamesify 726,666 464,429,357 313
14 noahsarklabelnoahsarklabel 104,666 88,563,081 84
15 Saskia's DansschoolSaskia's Dansschool 358,750 80,598,186 19