මත Share
Newlanka news Newlanka News
ග්රාහකයන්
51,300
වීඩියෝ අදහස්
24,655,870
වීඩියෝ ගණන
157
වර්ගය
සිට Youtuber
2015
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Newlanka news YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Newlanka news
ග්රාහකයන්
51,300
වීඩියෝ අදහස්
24,655,870
වීඩියෝ ගණන
157
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 2 - $ 14
0
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
0
පසුගිය 30 දින
0
පසුගිය 90 දින
1,526
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
6,540
පසුගිය 30 දින
19,620
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
15.02.2020 Sat +872 $ 0 - $ 1
11.02.2020 Tue +324 $ 0 - $ 0
10.02.2020 Mon +233 $ 0 - $ 0
09.02.2020 Sun +968 $ 0 - $ 2
05.02.2020 Wed +438 $ 0 - $ 0
04.02.2020 Tue +557 $ 0 - $ 1
02.02.2020 Sun +867 $ 0 - $ 1
31.01.2020 Fri +571 $ 0 - $ 1
28.01.2020 Tue +591 $ 0 - $ 1
26.01.2020 Sun +576 $ 0 - $ 1
24.01.2020 Fri +631 $ 0 - $ 1
22.01.2020 Wed +71 $ 0 - $ 0
21.01.2020 Tue +512 $ 0 - $ 1
20.01.2020 Mon +571 $ 0 - $ 1