මත Share
Newsfirst Sri Lanka Newsfirst Sri Lanka
ග්රාහකයන්
882,000
වීඩියෝ අදහස්
357,970,812
වීඩියෝ ගණන
226997
වර්ගය
සිට Youtuber
2011
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Newsfirst Sri Lanka YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Newsfirst Sri Lanka
ග්රාහකයන්
882,000
වීඩියෝ අදහස්
357,970,812
වීඩියෝ ගණන
226997
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 3.1K - $ 18.6K
7,000
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
30,000
පසුගිය 30 දින
58,000
පසුගිය 90 දින
1,931,728
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
8,278,834
පසුගිය 30 දින
17,580,625
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
09.11.2020 Mon +2,483,650 $ 931 - $ 5.59K
31.10.2020 Sat +2,374,717 $ 890 - $ 5.34K
23.10.2020 Fri +1,702,264 $ 638 - $ 3.83K
18.10.2020 Sun +2,471,490 $ 926 - $ 5.56K
08.10.2020 Thu +2,271,345 $ 851 - $ 5.11K
29.09.2020 Tue +1,364,471 $ 511 - $ 3.07K
22.09.2020 Tue +2,392,376 $ 897 - $ 5.38K
12.09.2020 Sat +2,520,312 $ 945 - $ 5.67K
03.09.2020 Thu +1,537,952 $ 576 - $ 3.46K
26.08.2020 Wed +1,404,958 $ 526 - $ 3.16K
20.08.2020 Thu +1,370,869 $ 514 - $ 3.08K
13.08.2020 Thu +4,276,832 $ 1.6K - $ 9.62K
04.08.2020 Tue +2,166,778 $ 812 - $ 4.88K
27.07.2020 Mon +2,106,867 $ 790 - $ 4.74K