මත Share
OPPO Sri Lanka Oppo Sri Lanka
ග්රාහකයන්
45,500
වීඩියෝ අදහස්
10,706,842
වීඩියෝ ගණන
111
වර්ගය
සිට Youtuber
2015
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

OPPO Sri Lanka YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

OPPO Sri Lanka
ග්රාහකයන්
45,500
වීඩියෝ අදහස්
10,706,842
වීඩියෝ ගණන
111
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 11 - $ 70
185
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
790
පසුගිය 30 දින
500
පසුගිය 90 දින
7,324
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
31,387
පසුගිය 30 දින
20,161
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
24.03.2020 Tue +19,878 $ 7 - $ 44
05.03.2020 Thu +283 $ 0 - $ 0
04.03.2020 Wed +4,207 $ 1 - $ 9