මත Share
OPPO Sri Lanka Oppo Sri Lanka
ග්රාහකයන්
46,300
වීඩියෝ අදහස්
12,658,819
වීඩියෝ ගණන
142
වර්ගය
සිට Youtuber
2015
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

OPPO Sri Lanka YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

OPPO Sri Lanka
ග්රාහකයන්
46,300
වීඩියෝ අදහස්
12,658,819
වීඩියෝ ගණන
142
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 466 - $ 2.8K
124
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
530
පසුගිය 30 දින
700
පසුගිය 90 දින
289,953
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
1,242,654
පසුගිය 30 දින
1,845,853
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
09.11.2020 Mon +372,796 $ 139 - $ 838
31.10.2020 Sat +811,130 $ 304 - $ 1.83K
23.10.2020 Fri +94,154 $ 35 - $ 211
18.10.2020 Sun +493,736 $ 185 - $ 1.11K
08.10.2020 Thu +72,284 $ 27 - $ 162
29.09.2020 Tue +721 $ 0 - $ 1
22.09.2020 Tue +1,032 $ 0 - $ 2
13.09.2020 Sun +2,192 $ 0 - $ 4
03.09.2020 Thu +1,382 $ 0 - $ 3
26.08.2020 Wed +1,195 $ 0 - $ 2
20.08.2020 Thu +1,120 $ 0 - $ 2
13.08.2020 Thu +3,728 $ 1 - $ 8
04.08.2020 Tue +1,698 $ 0 - $ 3
28.07.2020 Tue +1,350 $ 0 - $ 3