මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 TVN7TVN7 528,000 3,356,178,866 5,157 Entertainment 2016
2 tvnpltvnpl 2,080,000 2,466,854,414 8,700 Entertainment 2008
3 SBM LabelSBM Label 2,340,000 2,409,723,507 1,179 Music 2010
4 BazyllandBazylland 4,320,000 2,000,158,509 558 Film & Animation 2013
5 Vito MinecraftVito Minecraft 2,210,000 1,947,159,624 1,588 Gaming 2012
6 Disco Polo LajfDisco Polo Lajf 1,250,000 1,659,168,901 928 Music 2013
7 Karol Friz WiśniewskiKarol Friz Wiśniewski 4,130,000 1,548,310,327 536 Gaming 2010
8 Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieciŚpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci 1,240,000 1,543,944,159 211 Music 2013
9 Planeta FaktówPlaneta Faktów 2,680,000 1,404,562,677 1,178 Entertainment 2012
10 AbstrachujeTVAbstrachujeTV 3,470,000 1,365,672,561 320 Entertainment 2012
11 TVP VODTVP VOD 811,000 1,276,115,359 10,359 Entertainment 2006
12 MagicRecordsPolandMagicRecordsPoland 1,660,000 1,108,266,399 839 Music 2011
13 TVN Talent ShowTVN Talent Show 950,000 1,031,719,334 1,322 Entertainment 2016
14 Lemon RecordsLemon Records 865,000 934,272,943 717 Music 2014
15 reZigiuszreZigiusz 4,060,000 923,060,362 1,165 Gaming 2012

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 TVN7TVN7 132,000 839,044,716 1,289
2 tvnpltvnpl 173,333 205,571,201 725
3 SBM LabelSBM Label 234,000 240,972,350 117
4 BazyllandBazylland 617,142 285,736,929 79
5 Vito MinecraftVito Minecraft 276,250 243,394,953 198
6 Disco Polo LajfDisco Polo Lajf 178,571 237,024,128 132
7 Karol Friz WiśniewskiKarol Friz Wiśniewski 413,000 154,831,032 53
8 Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieciŚpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci 177,142 220,563,451 30
9 Planeta FaktówPlaneta Faktów 335,000 175,570,334 147
10 AbstrachujeTVAbstrachujeTV 433,750 170,709,070 40
11 TVP VODTVP VOD 57,928 91,151,097 739
12 MagicRecordsPolandMagicRecordsPoland 184,444 123,140,711 93
13 TVN Talent ShowTVN Talent Show 237,500 257,929,833 330
14 Lemon RecordsLemon Records 144,166 155,712,157 119
15 reZigiuszreZigiusz 507,500 115,382,545 145

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්