මත Share
RTV Novi Pazar Rtv Novi Pazar
ග්රාහකයන්
35,400
වීඩියෝ අදහස්
29,819,148
වීඩියෝ ගණන
38365
වර්ගය
සිට Youtuber
2011
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

RTV Novi Pazar YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

RTV Novi Pazar
ග්රාහකයන්
35,400
වීඩියෝ අදහස්
29,819,148
වීඩියෝ ගණන
38365
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 57 - $ 345
140
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
200
පසුගිය 30 දින
1,600
පසුගිය 90 දින
75,369
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
153,657
පසුගිය 30 දින
1,255,620
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
24.05.2023 Wed +53,835 $ 20 - $ 121
19.05.2023 Fri +41,124 $ 15 - $ 92
14.05.2023 Sun +58,698 $ 22 - $ 132
07.05.2023 Sun +57,859 $ 21 - $ 130
30.04.2023 Sun +39,507 $ 14 - $ 88
26.04.2023 Wed +62,115 $ 23 - $ 139
22.04.2023 Sat +33,144 $ 12 - $ 74
18.04.2023 Tue +15,926 $ 5 - $ 35
16.04.2023 Sun +38,559 $ 14 - $ 86
13.04.2023 Thu +89,461 $ 33 - $ 201
05.04.2023 Wed +41,394 $ 15 - $ 93
01.04.2023 Sat +37,586 $ 14 - $ 84
29.03.2023 Wed +56,577 $ 21 - $ 127
25.03.2023 Sat +63,167 $ 23 - $ 142