මත Share
SPORT1 Sport1
ග්රාහකයන්
509,000
වීඩියෝ අදහස්
453,976,208
වීඩියෝ ගණන
8328
වර්ගය
සිට Youtuber
2006
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

SPORT1 YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

SPORT1
ග්රාහකයන්
509,000
වීඩියෝ අදහස්
453,976,208
වීඩියෝ ගණන
8328
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 3.51K - $ 21.1K
1,400
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
4,000
පසුගිය 30 දින
27,000
පසුගිය 90 දින
3,630,829
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
9,357,322
පසුගිය 30 දින
35,504,916
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
12.02.2020 Wed +2,593,449 $ 972 - $ 5.84K
10.02.2020 Mon +858,607 $ 321 - $ 1.93K
09.02.2020 Sun +82,773 $ 31 - $ 186
07.02.2020 Fri +1,052,304 $ 394 - $ 2.37K
06.02.2020 Thu +519,457 $ 194 - $ 1.17K
03.02.2020 Mon +1,248,709 $ 468 - $ 2.81K
31.01.2020 Fri +1,371,382 $ 514 - $ 3.09K
30.01.2020 Thu +314,398 $ 117 - $ 707
28.01.2020 Tue +873,011 $ 327 - $ 1.96K
26.01.2020 Sun +443,232 $ 166 - $ 997
24.01.2020 Fri +1,121,041 $ 420 - $ 2.52K
22.01.2020 Wed +959,896 $ 359 - $ 2.16K
21.01.2020 Tue +272,559 $ 102 - $ 613
20.01.2020 Mon +634,034 $ 237 - $ 1.43K