මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 TV DeranaTV Derana 2,230,000 1,843,326,636 17,317 Entertainment 2012
2 Hiru TVHiru TV 1,230,000 586,227,077 17,672 Entertainment 2015
3 Swarnavahini TVSwarnavahini TV 1,110,000 438,438,272 14,743 Entertainment 2014
4 ITN Sri LankaITN Sri Lanka 600,000 399,624,694 10,169 Entertainment 2018
5 Newsfirst Sri LankaNewsfirst Sri Lanka 882,000 357,970,812 226,997 News & Politics 2011
6 Hiru NewsHiru News 892,000 346,493,723 33,220 News & Politics 2016
7 The Voice Teens Sri LankaThe Voice Teens Sri Lanka 621,000 241,869,543 476 Entertainment 2019
8 CHAMUSRICHAMUSRI 537,000 209,124,255 256 Entertainment 2011
9 Hiru TV MusicHiru TV Music 391,000 203,545,959 657 Entertainment 2015
10 Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන 0 152,060,146 7,023 People & Blogs 2013
11 IRAJIRAJ 708,000 148,287,374 168 Entertainment 2012
12 Wasthi Productions "වස්ති"Wasthi Productions "වස්ති" 1,110,000 141,317,226 67 People & Blogs 2016
13 Live at 8Live at 8 371,000 123,861,539 14,830 News & Politics 2015
14 Vishwa KarmaVishwa Karma 799,000 119,327,209 1,946 People & Blogs 2014
15 HandiWorksHandiWorks 1,300,000 117,251,823 284 People & Blogs 2014

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 TV DeranaTV Derana 278,750 230,415,829 2,164
2 Hiru TVHiru TV 246,000 117,245,415 3,534
3 Swarnavahini TVSwarnavahini TV 185,000 73,073,045 2,457
4 ITN Sri LankaITN Sri Lanka 300,000 199,812,347 5,084
5 Newsfirst Sri LankaNewsfirst Sri Lanka 98,000 39,774,534 25,221
6 Hiru NewsHiru News 223,000 86,623,430 8,305
7 The Voice Teens Sri LankaThe Voice Teens Sri Lanka 621,000 241,869,543 476
8 CHAMUSRICHAMUSRI 59,666 23,236,028 28
9 Hiru TV MusicHiru TV Music 78,200 40,709,191 131
10 Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන 0 21,722,878 1,003
11 IRAJIRAJ 88,500 18,535,921 21
12 Wasthi Productions "වස්ති"Wasthi Productions "වස්ති" 277,500 35,329,306 16
13 Live at 8Live at 8 74,200 24,772,307 2,966
14 Vishwa KarmaVishwa Karma 133,166 19,887,868 324
15 HandiWorksHandiWorks 216,666 19,541,970 47

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්