මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 TV DeranaTV Derana 1,730,000 1,456,807,145 15,632 Entertainment 2012
2 Hiru TVHiru TV 918,000 426,345,601 14,863 Entertainment 2015
3 Swarnavahini TVSwarnavahini TV 842,000 400,674,043 12,603 Entertainment 2014
4 Newsfirst Sri LankaNewsfirst Sri Lanka 620,000 284,468,865 219,107 News & Politics 2011
5 Hiru NewsHiru News 682,000 228,991,681 25,217 News & Politics 2016
6 ITN Sri LankaITN Sri Lanka 324,000 215,175,577 7,362 Entertainment 2018
7 Hiru TV MusicHiru TV Music 354,000 188,717,538 660 Entertainment 2015
8 CHAMUSRICHAMUSRI 438,000 164,427,663 247 Entertainment 2011
9 IRAJIRAJ 598,000 136,961,991 299 Entertainment 2012
10 Vishwa KarmaVishwa Karma 612,000 125,615,888 2,082 People & Blogs 2014
11 Wasthi Productions "වස්ති"Wasthi Productions "වස්ති" 918,000 125,529,069 64 People & Blogs 2016
12 Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන 271,000 107,309,038 5,026 People & Blogs 2013
13 LioN KoLLALioN KoLLA 155,000 104,915,413 2,575 Gaming 2008
14 Live at 8Live at 8 256,000 93,573,782 11,005 News & Politics 2015
15 HandiWorksHandiWorks 1,010,000 91,699,579 249 People & Blogs 2014

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 TV DeranaTV Derana 216,250 182,100,893 1,954
2 Hiru TVHiru TV 183,600 85,269,120 2,972
3 Swarnavahini TVSwarnavahini TV 140,333 66,779,007 2,100
4 Newsfirst Sri LankaNewsfirst Sri Lanka 68,888 31,607,651 24,345
5 Hiru NewsHiru News 170,500 57,247,920 6,304
6 ITN Sri LankaITN Sri Lanka 162,000 107,587,788 3,681
7 Hiru TV MusicHiru TV Music 70,800 37,743,507 132
8 CHAMUSRICHAMUSRI 48,666 18,269,740 27
9 IRAJIRAJ 74,750 17,120,248 37
10 Vishwa KarmaVishwa Karma 102,000 20,935,981 347
11 Wasthi Productions "වස්ති"Wasthi Productions "වස්ති" 229,500 31,382,267 16
12 Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන 38,714 15,329,862 718
13 LioN KoLLALioN KoLLA 12,916 8,742,951 214
14 Live at 8Live at 8 51,200 18,714,756 2,201
15 HandiWorksHandiWorks 168,333 15,283,263 41

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්