මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 TV DeranaTV Derana 4,380,000 3,998,473,434 23,888 Entertainment 2012
2 Swarnavahini TVSwarnavahini TV 3,550,000 2,470,081,086 13,249 Entertainment 2014
3 Hiru TVHiru TV 2,890,000 1,631,595,214 28,464 Entertainment 2015
4 Hiru NewsHiru News 2,150,000 1,320,456,365 63,259 News & Politics 2016
5 Wild CookbookWild Cookbook 3,710,000 1,278,606,669 394 2020
6 ITN Sri LankaITN Sri Lanka 1,600,000 1,167,722,892 17,423 Entertainment 2018
7 Newsfirst Sri LankaNewsfirst Sri Lanka 2,220,000 1,132,896,069 278,120 News & Politics 2011
8 The Voice Sri Lanka The Voice Sri Lanka 1,600,000 837,987,148 3,056 Entertainment 2019
9 YohaniYohani 3,640,000 453,289,221 114 Music 2016
10 Vini Productions - විනීVini Productions - විනී 2,480,000 346,102,239 97 2014
11 Live at 8Live at 8 885,000 339,861,830 36,850 News & Politics 2015
12 Rj Chandru Menaka ComedyRj Chandru Menaka Comedy 745,000 339,308,771 326 People & Blogs 2021
13 CHAMUSRICHAMUSRI 744,000 335,574,750 184 Entertainment 2011
14 Saranga - Dinakshie OnlineSaranga - Dinakshie Online 608,000 332,070,693 936 2018
15 Hiru Life MusicHiru Life Music 621,000 301,492,775 816 Entertainment 2015

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 TV DeranaTV Derana 398,181 363,497,584 2,171
2 Swarnavahini TVSwarnavahini TV 394,444 274,453,454 1,472
3 Hiru TVHiru TV 361,250 203,949,401 3,558
4 Hiru NewsHiru News 307,142 188,636,623 9,037
5 Wild CookbookWild Cookbook 1,236,666 426,202,223 131
6 ITN Sri LankaITN Sri Lanka 320,000 233,544,578 3,484
7 Newsfirst Sri LankaNewsfirst Sri Lanka 185,000 94,408,005 23,176
8 The Voice Sri Lanka The Voice Sri Lanka 400,000 209,496,787 764
9 YohaniYohani 520,000 64,755,603 16
10 Vini Productions - විනීVini Productions - විනී 275,555 38,455,804 10
11 Live at 8Live at 8 110,625 42,482,728 4,606
12 Rj Chandru Menaka ComedyRj Chandru Menaka Comedy 372,500 169,654,385 163
13 CHAMUSRICHAMUSRI 62,000 27,964,562 15
14 Saranga - Dinakshie OnlineSaranga - Dinakshie Online 121,600 66,414,138 187
15 Hiru Life MusicHiru Life Music 77,625 37,686,596 102

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්