මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 TV DeranaTV Derana 1,660,000 1,395,392,328 15,321 Entertainment 2012
2 Swarnavahini TVSwarnavahini TV 778,000 432,274,870 12,792 Entertainment 2014
3 Hiru TVHiru TV 836,000 384,920,750 14,238 Entertainment 2015
4 Newsfirst Sri LankaNewsfirst Sri Lanka 586,000 275,798,177 218,239 News & Politics 2011
5 ITN Sri LankaITN Sri Lanka 287,000 190,594,376 6,861 Entertainment 2018
6 Hiru TV MusicHiru TV Music 343,000 183,758,786 659 Entertainment 2015
7 Hiru NewsHiru News 564,000 181,740,227 23,038 News & Politics 2016
8 CHAMUSRICHAMUSRI 433,000 162,277,909 243 Entertainment 2011
9 IRAJIRAJ 596,000 136,692,456 299 Entertainment 2012
10 Vishwa KarmaVishwa Karma 584,000 121,303,746 2,024 People & Blogs 2014
11 Wasthi Productions "වස්ති"Wasthi Productions "වස්ති" 864,000 118,333,022 63 People & Blogs 2016
12 Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන 270,000 106,954,038 4,989 People & Blogs 2013
13 LioN KoLLALioN KoLLA 140,000 102,768,724 2,553 Gaming 2008
14 HandiWorksHandiWorks 1,000,000 90,576,044 248 People & Blogs 2014
15 Live at 8Live at 8 221,000 87,081,561 10,517 News & Politics 2015

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 TV DeranaTV Derana 207,500 174,424,041 1,915
2 Swarnavahini TVSwarnavahini TV 129,666 72,045,811 2,132
3 Hiru TVHiru TV 167,200 76,984,150 2,847
4 Newsfirst Sri LankaNewsfirst Sri Lanka 65,111 30,644,241 24,248
5 ITN Sri LankaITN Sri Lanka 143,500 95,297,188 3,430
6 Hiru TV MusicHiru TV Music 68,600 36,751,757 131
7 Hiru NewsHiru News 141,000 45,435,056 5,759
8 CHAMUSRICHAMUSRI 48,111 18,030,878 27
9 IRAJIRAJ 74,500 17,086,557 37
10 Vishwa KarmaVishwa Karma 97,333 20,217,291 337
11 Wasthi Productions "වස්ති"Wasthi Productions "වස්ති" 216,000 29,583,255 15
12 Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන 38,571 15,279,148 712
13 LioN KoLLALioN KoLLA 11,666 8,564,060 212
14 HandiWorksHandiWorks 166,666 15,096,007 41
15 Live at 8Live at 8 44,200 17,416,312 2,103

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්