මත Share
Swarnavahini TV Swarnavahini Tv
ග්රාහකයන්
1,110,000
වීඩියෝ අදහස්
438,438,272
වීඩියෝ ගණන
14743
වර්ගය
සිට Youtuber
2014
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Swarnavahini TV YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Swarnavahini TV
ග්රාහකයන්
1,110,000
වීඩියෝ අදහස්
438,438,272
වීඩියෝ ගණන
14743
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 992 - $ 5.95K
0
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
0
පසුගිය 30 දින
70,000
පසුගිය 90 දින
4,480,301
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
2,646,457
පසුගිය 30 දින
39,684,324
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
06.11.2020 Fri +640,043 $ 240 - $ 1.44K
05.11.2020 Thu +2,006,414 $ 752 - $ 4.51K
04.11.2020 Wed +5,767,877 $ 2.16K - $ 13K
27.10.2020 Tue +3,176,664 $ 1.19K - $ 7.15K
22.10.2020 Thu +6,183,462 $ 2.32K - $ 13.9K
13.10.2020 Tue +1,941,356 $ 728 - $ 4.37K
10.10.2020 Sat +634,015 $ 237 - $ 1.43K
09.10.2020 Fri +5,623,882 $ 2.11K - $ 12.7K
01.10.2020 Thu +2,019,389 $ 757 - $ 4.54K
28.09.2020 Mon +5,386,914 $ 2.02K - $ 12.1K
20.09.2020 Sun +6,304,308 $ 2.36K - $ 14.2K
11.09.2020 Fri +6,445,054 $ 2.42K - $ 14.5K
01.09.2020 Tue +3,036,291 $ 1.14K - $ 6.83K
27.08.2020 Thu +3,008,198 $ 1.13K - $ 6.77K