මත Share
Swarnavahini TV Swarnavahini Tv
ග්රාහකයන්
842,000
වීඩියෝ අදහස්
400,674,043
වීඩියෝ ගණන
12603
වර්ගය
සිට Youtuber
2014
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Swarnavahini TV YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Swarnavahini TV
ග්රාහකයන්
842,000
වීඩියෝ අදහස්
400,674,043
වීඩියෝ ගණන
12603
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ -22.9K - $ -138K
11,261
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
48,261
පසුගිය 30 දින
55,000
පසුගිය 90 දින
-14,268,401
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
-61,150,290
පසුගිය 30 දින
-37,339,441
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
16.04.2020 Thu -46,881,889 $ -17.6K - $ -105K
24.03.2020 Tue +9,542,448 $ 3.58K - $ 21.5K
03.03.2020 Tue +5,738,614 $ 2.15K - $ 12.9K
17.02.2020 Mon +1,761,827 $ 660 - $ 3.96K
12.02.2020 Wed +385,648 $ 144 - $ 867
11.02.2020 Tue +426,008 $ 159 - $ 958
10.02.2020 Mon +30,135 $ 11 - $ 67
09.02.2020 Sun +323,269 $ 121 - $ 727
08.02.2020 Sat +403,528 $ 151 - $ 907
07.02.2020 Fri +447,959 $ 167 - $ 1.01K
06.02.2020 Thu +446,042 $ 167 - $ 1K
05.02.2020 Wed +423,178 $ 158 - $ 952
04.02.2020 Tue +224,465 $ 84 - $ 505
03.02.2020 Mon +378,197 $ 141 - $ 850