මත Share
Swarnavahini TV Swarnavahini Tv
ග්රාහකයන්
3,550,000
වීඩියෝ අදහස්
2,470,081,086
වීඩියෝ ගණන
13249
වර්ගය
සිට Youtuber
2014
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Swarnavahini TV YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Swarnavahini TV
ග්රාහකයන්
3,550,000
වීඩියෝ අදහස්
2,470,081,086
වීඩියෝ ගණන
13249
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 22.2K - $ 133K
23,334
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
50,000
පසුගිය 30 දින
120,000
පසුගිය 90 දින
18,034,678
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
59,087,863
පසුගිය 30 දින
173,995,400
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
28.05.2023 Sun +15,458,295 $ 5.8K - $ 34.8K
22.05.2023 Mon +12,311,935 $ 4.62K - $ 27.7K
17.05.2023 Wed +16,250,810 $ 6.09K - $ 36.6K
11.05.2023 Thu +15,066,823 $ 5.65K - $ 33.9K
04.05.2023 Thu +9,468,961 $ 3.55K - $ 21.3K
28.04.2023 Fri +8,335,829 $ 3.13K - $ 18.8K
24.04.2023 Mon +7,085,821 $ 2.66K - $ 15.9K
20.04.2023 Thu +5,682,671 $ 2.13K - $ 12.8K
17.04.2023 Mon +1,643,102 $ 616 - $ 3.7K
15.04.2023 Sat +10,289,935 $ 3.86K - $ 23.2K
09.04.2023 Sun +12,296,774 $ 4.61K - $ 27.7K
03.04.2023 Mon +7,488,935 $ 2.81K - $ 16.9K
30.03.2023 Thu +6,464,978 $ 2.42K - $ 14.5K
27.03.2023 Mon +5,230,392 $ 1.96K - $ 11.8K