මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 滾石唱片 ROCK RECORDS滾石唱片 ROCK RECORDS 2,560,000 3,234,188,995 4,574 Music 2010
2 三立新聞網SETN三立新聞網SETN 901,000 1,934,735,030 75,790 News & Politics 2014
3 TVBS NEWSTVBS NEWS 1,140,000 1,892,080,937 204,653 News & Politics 2006
4 台灣蘋果日報台灣蘋果日報 624,000 1,175,869,257 59,990 News & Politics 2010
5 阿神阿神 2,170,000 1,086,044,282 4,021 Music 2009
6 UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂 720,000 876,882,797 1,115 Music 2008
7 綜藝大熱門 Hot Door Night綜藝大熱門 Hot Door Night 1,060,000 836,255,713 4,215 Entertainment 2015
8 DE JuNDE JuN 1,620,000 816,669,683 808 Gaming 2013
9 瑪莎與熊 Masha and The Bear CH瑪莎與熊 Masha and The Bear CH 2,220,000 770,579,354 305 Film & Animation 2016
10 這群人TGOP這群人TGOP 3,170,000 767,167,285 205 Entertainment 2008
11 少康戰情室少康戰情室 825,000 754,362,480 9,232 News & Politics 2015
12 ETtoday星光雲/官方平台ETtoday星光雲/官方平台 681,000 739,794,410 5,403 Entertainment 2018
13 碰碰狐 (兒童兒歌・故事)碰碰狐 (兒童兒歌・故事) 2,320,000 689,316,895 905 Education 2014
14 綜藝玩很大 Mr.Player綜藝玩很大 Mr.Player 1,200,000 688,256,392 1,446 Entertainment 2015
15 Eric周興哲Eric周興哲 700,000 643,123,900 73 Music 2014

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 滾石唱片 ROCK RECORDS滾石唱片 ROCK RECORDS 256,000 323,418,899 457
2 三立新聞網SETN三立新聞網SETN 150,166 322,455,838 12,631
3 TVBS NEWSTVBS NEWS 81,428 135,148,638 14,618
4 台灣蘋果日報台灣蘋果日報 62,400 117,586,925 5,999
5 阿神阿神 197,272 98,731,298 365
6 UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂 60,000 73,073,566 92
7 綜藝大熱門 Hot Door Night綜藝大熱門 Hot Door Night 212,000 167,251,142 843
8 DE JuNDE JuN 231,428 116,667,097 115
9 瑪莎與熊 Masha and The Bear CH瑪莎與熊 Masha and The Bear CH 555,000 192,644,838 76
10 這群人TGOP這群人TGOP 264,166 63,930,607 17
11 少康戰情室少康戰情室 165,000 150,872,496 1,846
12 ETtoday星光雲/官方平台ETtoday星光雲/官方平台 340,500 369,897,205 2,701
13 碰碰狐 (兒童兒歌・故事)碰碰狐 (兒童兒歌・故事) 386,666 114,886,149 150
14 綜藝玩很大 Mr.Player綜藝玩很大 Mr.Player 240,000 137,651,278 289
15 Eric周興哲Eric周興哲 116,666 107,187,316 12

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්