මත Share
ThePapare.com The Papare.Com
ග්රාහකයන්
306,000
වීඩියෝ අදහස්
93,001,953
වීඩියෝ ගණන
7378
වර්ගය
සිට Youtuber
2014
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

ThePapare.com YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

ThePapare.com
ග්රාහකයන්
306,000
වීඩියෝ අදහස්
93,001,953
වීඩියෝ ගණන
7378
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 271 - $ 1.63K
500
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
2,143
පසුගිය 30 දින
8,000
පසුගිය 90 දින
168,770
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
723,297
පසුගිය 30 දින
3,970,136
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
05.11.2020 Thu +192,879 $ 72 - $ 433
28.10.2020 Wed +204,230 $ 76 - $ 459
22.10.2020 Thu +350,443 $ 131 - $ 788
13.10.2020 Tue +372,334 $ 139 - $ 837
07.10.2020 Wed +2,108,416 $ 790 - $ 4.74K
25.09.2020 Fri +283,075 $ 106 - $ 636
19.09.2020 Sat +458,759 $ 172 - $ 1.03K
08.09.2020 Tue +391,106 $ 146 - $ 879
31.08.2020 Mon +400,434 $ 150 - $ 900
24.08.2020 Mon +364,083 $ 136 - $ 819
17.08.2020 Mon +243,778 $ 91 - $ 548
10.08.2020 Mon +257,260 $ 96 - $ 578
01.08.2020 Sat +212,554 $ 79 - $ 478
23.07.2020 Thu +185,661 $ 69 - $ 417