මත Share
Bloomberg QuickTake: Now Bloomberg Quick Take: Now
ග්රාහකයන්
647,000
වීඩියෝ අදහස්
376,064,608
වීඩියෝ ගණන
11432
වර්ගය
සිට Youtuber
2018
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Bloomberg QuickTake: Now YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Bloomberg QuickTake: Now
ග්රාහකයන්
647,000
වීඩියෝ අදහස්
376,064,608
වීඩියෝ ගණන
11432
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 10.5K - $ 63.2K
8,556
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
36,667
පසුගිය 30 දින
144,000
පසුගිය 90 දින
6,550,950
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
28,075,497
පසුගිය 30 දින
82,439,292
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
02.11.2020 Mon +8,422,649 $ 3.16K - $ 19K
24.10.2020 Sat +4,396,191 $ 1.65K - $ 9.89K
19.10.2020 Mon +11,800,953 $ 4.43K - $ 26.6K
09.10.2020 Fri +1,905,644 $ 714 - $ 4.29K
08.10.2020 Thu +4,396,851 $ 1.65K - $ 9.89K
06.10.2020 Tue +1,388,670 $ 520 - $ 3.12K
05.10.2020 Mon +29,130,329 $ 10.9K - $ 65.5K
24.09.2020 Thu +3,081,343 $ 1.16K - $ 6.93K
23.09.2020 Wed +7,153,243 $ 2.68K - $ 16.1K
15.09.2020 Tue +10,763,419 $ 4.04K - $ 24.2K
05.09.2020 Sat +5,349,470 $ 2.01K - $ 12K
28.08.2020 Fri +4,934,056 $ 1.85K - $ 11.1K
22.08.2020 Sat +4,627,127 $ 1.74K - $ 10.4K
14.08.2020 Fri +1,515,948 $ 568 - $ 3.41K