මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 40,800,000 39,271,007,609 2,387 Education 2011
2 PewDiePiePewDiePie 111,000,000 29,002,537,431 4,711 Gaming 2010
3 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 30,900,000 22,533,963,693 3,196 Film & Animation 2013
4 DanTDMDanTDM 26,900,000 19,284,336,552 3,656 Gaming 2012
5 Britain's Got TalentBritain's Got Talent 19,500,000 11,179,479,522 4,083 Entertainment 2008
6 Woody & KleinyWoody & Kleiny 13,000,000 11,020,190,294 931 Comedy 2013
7 Rano's Home رانو هومRano's Home رانو هوم 6,290,000 8,557,830,068 1,327 People & Blogs 2020
8 SlogoSlogo 11,300,000 8,251,550,125 5,805 Gaming 2013
9 Gaby and AlexGaby and Alex 17,000,000 8,183,230,909 360 Entertainment 2012
10 Linh Nhi ShortsLinh Nhi Shorts 8,090,000 7,537,249,064 1,085 2013
11 Nickelodeon UKNickelodeon UK 6,610,000 6,943,370,816 3,073 Entertainment 2015
12 The X Factor UKThe X Factor UK 9,140,000 6,900,304,130 5,319 Entertainment 2007
13 GRM DailyGRM Daily 5,950,000 6,874,069,242 13,862 Entertainment 2011
14 Tool_TipsTool_Tips 7,000,000 6,625,563,164 2,878 People & Blogs 2020
15 ARY NewsARY News 12,100,000 6,575,484,290 76,304 News & Politics 2013

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 3,400,000 3,272,583,967 198
2 PewDiePiePewDiePie 8,538,461 2,230,964,417 362
3 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 3,090,000 2,253,396,369 319
4 DanTDMDanTDM 2,445,454 1,753,121,504 332
5 Britain's Got TalentBritain's Got Talent 1,300,000 745,298,634 272
6 Woody & KleinyWoody & Kleiny 1,300,000 1,102,019,029 93
7 Rano's Home رانو هومRano's Home رانو هوم 2,096,666 2,852,610,022 442
8 SlogoSlogo 1,130,000 825,155,012 580
9 Gaby and AlexGaby and Alex 1,545,454 743,930,082 32
10 Linh Nhi ShortsLinh Nhi Shorts 809,000 753,724,906 108
11 Nickelodeon UKNickelodeon UK 826,250 867,921,352 384
12 The X Factor UKThe X Factor UK 571,250 431,269,008 332
13 GRM DailyGRM Daily 495,833 572,839,103 1,155
14 Tool_TipsTool_Tips 2,333,333 2,208,521,054 959
15 ARY NewsARY News 1,210,000 657,548,429 7,630