මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 11,500,000 10,625,988,832 9,283 Film & Animation 2014
2 Like Nastya VNMLike Nastya VNM 17,800,000 9,727,845,587 576 Entertainment 2019
3 Tool ItemsTool Items 6,960,000 9,553,381,169 272 People & Blogs 2012
4 POPS KidsPOPS Kids 15,900,000 9,330,977,177 3,859 Music 2014
5 BabyBus - Nhạc thiếu nhiBabyBus - Nhạc thiếu nhi 7,770,000 7,952,610,478 794 Education 2019
6 TonyTVTonyTV 9,100,000 7,920,522,735 625 Pets & Animals 2016
7 Oppa Huy IDolOppa Huy IDol 4,410,000 6,970,490,400 766 2009
8 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 10,000,000 6,166,170,969 1,348 Entertainment 2016
9 SlenderMan™SlenderMan™ 6,750,000 5,832,713,010 2,479 People & Blogs 2017
10 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 8,640,000 5,595,716,271 8,191 Entertainment 2014
11 VinamilkVinamilk 2,010,000 5,564,538,455 1,349 People & Blogs 2014
12 FAPTVFAPTV 13,600,000 5,385,777,862 816 Comedy 2014
13 KN ChannelKN Channel 6,930,000 5,216,981,805 1,093 Entertainment 2014
14 BIBI TVBIBI TV 5,000,000 4,994,809,933 1,214 Entertainment 2011
15 THVL PhimTHVL Phim 4,870,000 4,622,911,122 26,282 Film & Animation 2016

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Kênh Thiếu Nhi - BHMEDIAKênh Thiếu Nhi - BHMEDIA 1,277,777 1,180,665,425 1,031
2 Like Nastya VNMLike Nastya VNM 4,450,000 2,431,961,396 144
3 Tool ItemsTool Items 632,727 868,489,197 24
4 POPS KidsPOPS Kids 1,766,666 1,036,775,241 428
5 BabyBus - Nhạc thiếu nhiBabyBus - Nhạc thiếu nhi 1,942,500 1,988,152,619 198
6 TonyTVTonyTV 1,300,000 1,131,503,247 89
7 Oppa Huy IDolOppa Huy IDol 315,000 497,892,171 54
8 Thơ NguyễnThơ Nguyễn 1,428,571 880,881,567 192
9 SlenderMan™SlenderMan™ 1,125,000 972,118,835 413
10 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIALĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL 960,000 621,746,252 910
11 VinamilkVinamilk 223,333 618,282,050 149
12 FAPTVFAPTV 1,511,111 598,419,762 90
13 KN ChannelKN Channel 770,000 579,664,645 121
14 BIBI TVBIBI TV 416,666 416,234,161 101
15 THVL PhimTHVL Phim 695,714 660,415,874 3,754

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්